หัวเว่ยอุ้มแรงงานโต้คลื่นดิจิทัล

นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับหัวเว่ยเทคโนโลยี ว่าตลอดระยะเวลาสามปีข้างหน้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหัวเว่ยจะร่วมกันสร้างโอกาสการเรียนรู้และจัดการฝึกอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะแรงงานรวมไปถึงการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน (ReSkill) และการยกระดับทักษะเดิมให้ดียิ่งขึ้น (UpSkill) เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยจะพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานช่วยลดอัตราการว่างงานเพิ่มรายได้แรงงานไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นพัฒนาด้านดิจิทัลให้แข็งแกร่งเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะสูงให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (NewS-Curve) ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 "เราเชื่อมั่นว่าแรงงานที่แข็งแกร่งและมีทักษะสูง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมไอซีทีจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลได้สำเร็จ และจะช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
          นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรคมนาคมในระบบ 4 จี และ 5 จี รุ่นแรก ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 18 ชั่วโมง โดยตั้งเป้าที่จะฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจจำนวน 300 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี และยังมีเป้าหมายฝึกอบรมให้กับบุคลากรฝึกของกรม จำนวน 120 คน และฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่บุคคลทั่วไปจำนวน 3,000 คน ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมครบตามข้อกำหนด ผู้จบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ที่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการสมัครงานและยกระดับการประกอบอาชีพในอนาคต.
--จบ--