ดีป้าไฟเขียว 2 โครงการยกระดับอุตฯดิจิทัลไทย

 ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในแต่ละระดับ เพื่อเป็นการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลให้กับประเทศตั้งแต่การส่งเสริมให้ประชาชนรู้ ประยุกต์ใช้เป็นผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ การยกระดับนักเรียน นักศึกษาผ่านแพลตฟอร์มโค้ดดิ้ง การเพิ่มขีดความสามารถแรงงานด้านดิจิทัล (Professional Skill)การสนับสนุนองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อภารกิจดังกล่าว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 9/2563 ได้ผ่านความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Manpower Fund) จำนวน 1 โครงการคือโครงการพัฒนา และผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยวโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
          นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund)จำนวน 1 โครงการคือ โครงการ I AM Digital Studio and Cloud-learning Space โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใน 3 ด้านประกอบด้วย ด้านข้อมูล (Data Analytics และ Data Engineering) ด้านหุ่นยนต์(Robotic) และด้านสื่อดิจิทัล (Digital Media)