"ดีป้า"ปั้น"30ล้าน"คนดิจิทัล ดึงสถาบันศึกษา-เอกชนร่วม

กรุงเทพธุรกิจ  "ดีป้า" รับนโยบาย "ดีอีเอส" เร่งปั้นทักษะคนดิจิทัล เปิดโรดแมพผนึกสถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน หนุนเป้าแรงงานดิจิทัล 500,000 คน สร้างดิจิทัล ซิติเซ่นส์ 30 ล้านคน เปิด 8 โปรเจคเร่งผลิต ดาต้า ไซอันทิสต์ ดาต้าเอ็นจิเนียริ่ง โปรแกรมเมอร์น้ำดี นักสร้างหุ่นยนต์ ยกระดับทักษะดิจิทัลประเทศรับการเปลี่ยนผ่านสู่ โลกยุคใหม่
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ สำคัญของดีป้า ซึ่งได้รับมอบนโยบายจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส คือ การพัฒนากำลังคนสู่ ยุคดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย 500,000 คน ให้กับประเทศ
          ทั้งนี้ จะเน้นเยาวชน นักศึกษาสาขาดิจิทัล ผู้ที่ทำงานสายงานดิจิทัลที่ต้องการเพิ่มทักษะ และตั้งเป้าสร้างพลเมืองดิจิทัลให้ได้ 30 ล้านคน ที่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ มุ่งเน้นที่กลุ่มเด็ก และเยาวชน (ผู้ใช้) เกษตรกร แรงงาน ทักษะต่ำในภาคการผลิต บุคลากรภาครัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
          พัฒนา"คน"สู่"ทุนมนุษย์"  ทั้งนี้ ดีป้า มุ่งให้ความสำคัญกับ การพัฒนา "คน" สู่การเป็น "ทุนมนุษย์" (Human Capital) ของประเทศ ผ่านการส่งเสริมให้เยาวชนไทย เข้าถึง หลักสูตรต่างๆ พร้อมเพิ่มทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (New Skill) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ codingthailand.org
          และส่งผ่านองค์ความรู้ในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการอัพสกิล-รีสกิลตนเองสู่การเป็นกำลังคนดิจิทัล ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
          นายณัฐพล กล่าวว่า ปีหน้า ดีป้าเร่ง ผลักดันทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน ผ่านมหาวิทยาลัยสู่ยุคดิจิทัล จัดตั้ง Drone University เพื่อพัฒนาคนให้ รู้จักนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงตั้ง AI University ให้ความสำคัญกับการ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลิต บุคลากรตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม
          รวมถึงการนำเทคโนโลยี 5จี เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับโครงสร้าง พื้นฐาน การพัฒนา Tech Hunting รวมถึงบิ๊กดาต้าพร้อมสานต่อการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์
          เปิด8โครงการยกระดับทักษะดิจิทัล
          นอกจากนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ โดยดีป้าร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลหลากหลาย ภายใต้โครงการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)  8 โครงการ คือ
          1.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
          2.โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเข้าสู่สายงาน White Hat Hackers โดย สำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          3.โครงการการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเกมเมอร์ขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ นวัตกรรมส่งเสริมและบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          4.โครงการการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อ พัฒนาเกมเมอร์เป็น White Hackers โดยศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมและ บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          5.โครงการเสริมสร้างและยกระดับ ทักษะบุคลากรด้านดาต้า ไซอันทิสต์ เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กรได้มีประสิทธิภาพ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          6.โครงการเสริมสร้างและยกระดับ ทักษะบุคลากรด้านดาต้า ไซอันทิสต์ เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์และบริหาร ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กรได้มี ประสิทธิภาพ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          7.โครงการเสริมสร้างและ ยกระดับทักษะบุคลากรด้าน ดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง นำทักษะการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          8.โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้าน การลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น ระยะเริ่มต้นธุรกิจ โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
          เพิ่ม"ดาต้าไซอันทิสต์"
          โครงการต่างๆ จะเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพคนพันธุ์ดิจิทัล โดยเฉพาะความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านการเรียนรู้ ป้องกัน และรับมือภัยออนไลน์ ส่งเสริมเกมเมอร์ สร้างความตระหนักรู้ หล่อหลอม เกมเมอร์น้ำดี โปรแกรมเมอร์ต่อยอด ทักษะเข้าสู่สาย White Hacker ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
          รวมทั้งยกระดับบุคลากรด้านดาต้า ไซอันทิสต์ และดาต้า เอ็นจิเนียริ่ง เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์และบริหาร ข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ใน องค์กรได้มีประสิทธิภาพ และเป็น แรงขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพการเติบโตของไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
          นอกจากนี้ ดีป้า ยังอุดหนุนทุน การศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Scholarship Fund) รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสาขาที่ประเทศขาดแคลนประกอบด้วย โปรแกรมเมอร์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เมคคาทรอนิกส์ การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีป้องกันด้านความปลอดภัย
          "มาตรการดังกล่าวจะเปลี่ยนการศึกษาในห้องเรียนสู่การเรียนรู้ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงจากการทำงาน โดยดีป้าร่วมมือภาคเอกชนสร้างสรรค์ระบบการศึกษาใหม่ พร้อมรองรับความเสี่ยง และร่วมเป็นครูในการสอนน้องๆ นักศึกษาควบคู่กับมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรให้ตรงตาม ความต้องการภาคเอกชนอย่างตรงจุด"
          ดีอีเอสดึงหน่วยงานระดับปท.ร่วม
          ก่อนหน้านี้ นายพุทธิพงษ์ ประชุมกับผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล
          นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม เสนอของบประมาณตาม พรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท โดยเกิดจากแนวคิดว่าการระบาดของโควิด-19 จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่อาจมีทักษะพื้นฐานไม่พอหรือไม่ตรงความต้องการของตลาด จึงเห็นว่าทักษะดิจิทัลจำเป็นในทุกสาขาวิชา หากอบรมทักษะให้นักศึกษาจบใหม่ 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมเดือนละ 10,000 บาท ระหว่างอบรมจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่ให้หางานได้
          ทั้งนี้ ตั้งเป้าคนอบรม 50,000 ราย ซึ่งต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยัง ไม่มีงานทำ และไม่ซ้ำซ้อนกับคน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว โดยเน้นผู้ไม่ได้จบด้าน ดิจิทัล ซึ่งเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตรจาก 4 หลักสูตร คือ 1.การทำ คอนเทนท์ 2.การจัดการข้อมูลเพื่อทำบิ๊กดาต้า 3.ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง 4.การทำ อีคอมเมิร์ซ โดยผู้เข้าร่วมต้องผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะทำ Job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

          บรรยายใต้ภาพ 
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์