"บิ๊กป้อม"สั่งสกัดคุกคามไซเบอร์ เร่งขับเคลื่อนกลไกใช้กม.ที่เป็นธรรม

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(กมช.)ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.) เกี่ยวกับการเตรียมคณะกรรมการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การบริหารสำนักงาน และการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.และรับทราบความคืบหน้า การดำเนินงานของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT) โดย มติ กมช. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 ให้ไทยเซิร์ต ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ เนชั่นแนลเชิร์ต ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.ไซเบอร์ ไปจนกว่าจะมีการจัดตั้ง National CERT แล้วเสร็จ จากนั้นกมช.ได้ร่วมกันพิจารณา ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการฯตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน สกมช.ในการขับเคลื่อนกลไก การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ และทำหน้าที่ตามที่กฎหมายไซเบอร์ กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
          พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กมช. และ ดีอีเอส ให้เร่งขับเคลื่อน ผลักดัน กลไกการดำเนินงานของ สกมช. อย่างเร่งด่วน และเป็นรูปธรรมโดยต้องคำนึง ถึงการใช้กฎหมาย ที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ และต้องมีมาตรการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่มี ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีความปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชน อย่างแท้จริง ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้ ดีอีเอส จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน และประชาชนเกิดความเข้าใจ เพื่อมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินการกับภาครัฐ อย่างแน่นแฟ้นต่อไป