"CAT เพาะพันธุ์ดี" ผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลฟาร์มสร้างวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน

โครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" สนับสนุนนวัตกรรมระบบเกษตรดิจิทัลครบวงจร ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก จ.ขอนแก่น โดย พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ส่งมอบระบบ CAT Digital Farm ให้กับ  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ให้เกียรติเป็นประธานในงานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
          ขอนแก่นสมาร์ตซิตี้นับเป็นหนึ่งในต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรยุคใหม่ที่พัฒนาความเข้มแข็งจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ขณะเดียวกันยังต้องการเทคโนโลยีเพิ่มความก้าวหน้าในระดับเครือข่ายเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชน CAT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวง DES ซึ่งมีนโยบายให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเกษตรไทยก้าวสู่ความมั่นคง จึงเลือกพื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนก ในการต่อยอดพัฒนาระบบ CAT Digital Farm ส่งเสริมการสร้างต้นแบบเครือข่ายเกษตรดิจิทัลและ Smart Farmer 4.0 ช่วยให้ชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมแห่งนี้เพิ่มศักยภาพ ไม่เพียงระบบการปลูกผักในโรงเรือนมาตรฐาน ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ตลอดจนการกำจัดแมลงด้วยวิธีธรรมชาติ และสินค้าพืชผักทุกแปลงได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ปลอดสารเคมี อีกทั้งยังสามารถใช้ระบบไอทีของ CAT Digital Farm เพื่อบริหารจัดการวิสาหกิจและการจำหน่ายสินค้าที่เชื่อมโยงกับตลาดออนไลน์ได้ครบวงจร
          CAT ได้ดำเนินโครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" ส่งมอบระบบดิจิทัลฟาร์มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เป็นแนวทางกิจกรรมช่วยเหลือพัฒนาสังคม โดยนำศักยภาพด้านเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลของ CAT ยกระดับความสามารถให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชากรไทย ได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีไปใช้พัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาขจัดความยากจนให้กับเกษตรกร
          การสนับสนุนระบบ CAT Digital Farm ให้กับวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารบ้านหนองหญ้าข้าวนกครั้งนี้ นับเป็น การสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" โดยการผนึกกำลังกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย Young Smart Farmer ในพื้นที่ โดยทุกฝ่ายมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่ยั่งยืน และเป็น ต้นแบบความสำเร็จของโครงการ "CAT เพาะพันธุ์ดี" ในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป