นับหนึ่งไฟลิ่งRTขายหุ้นไอพีโอ JRเตรียมเข็น200ล.เข้าSET

ผู้จัดการรายวัน360 - ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง "ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง" เตรียมไอพีโอ 300 ล้านหุ้น เข้า SET ระดมทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ลงทุนเครื่องมือ/เครื่องจักร ก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ตามแผนธุรกิจ ด้าน "เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้" (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนปี 2563 หวังระดมทุนเพื่อขยายฐานทุน และยกระดับเป็นผู้นำธุรกิจวิศวกรรมวางระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
          นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง หรือ RT เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ RT ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และจากนี้ บริษัทเตรียมเดินหน้านำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป โดยจะทำการโรดโชว์ 14 จังหวัดทั่วประเทศ
          "ธุรกิจของ RT มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมายาวนาน เป็นหนึ่งในผู้นำงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีการเดินทางไปโรดโชว์จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น" นายสมภพ กล่าว
          ทั้งนี้  RT มีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอีก 300 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) หรือคิดเป็น 27.27% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนใน SET
          นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว โดยบริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32% ของทุนชำระแล้ว คาดเข้าจดทะเบียนใน SET ในปี 2563
          "จุดเด่นของ JR  คือเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมที่สามารถให้บริการทั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ JR สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสิ้นไตรมาส 2 บริษัทฯ ยังมีงานในมือที่ลงนามในสัญญาแล้ว 6,400 ล้านบาท และการบริหารงานด้วยความระมัดระวังทำให้ JR มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing D/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 0.2 เท่า มาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2560" นายสมภพกล่าว
          ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 280 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 380 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
          นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร JR เปิดเผยว่า การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่มขึ้น จะทำให้สามารถรับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ และยกระดับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสามา รถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมธุรกิจวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี.