พรบ.กสทช.จ่อเข้าสภาฯพ.ย.นี้ คาดเริ่มประกาศใช้ช่วงต้นปี64

 “รมว.ดีอีเอส” จ่อชงพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ เข้าสภาฯ พ.ย.นี้ หลังกมธ.แก้ไขกระบวนการสรรหา คุณสมบัติกรรมการ “กสทช.” เสร็จแล้ว คาดประกาศใช้ช่วงต้นปี 64
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (พ.ร.บ.กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีการพิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว
          ทั้งนี้ หลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในทางปฏิบัติ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กสทช.ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงมีการแก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหา อำนาจของคณะกรรมการสรรหา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นสำคัญ
          สำหรับคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ กสทช.นั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงด้านของความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งเสนอให้มีด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคมด้านละ 1 คน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.จำนวน 2 คน โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าจะครอบคลุมความต้องการตามพันธกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้
          นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการเทียบเกณฑ์คุณวุฒิของตำแหน่งอาชีพในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มาตรฐานขึ้น และลดข้อกำหนดจำนวนปีของประสบการณ์บริหารงานเฉพาะทางหลายด้านลง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและอายุงานเฉพาะด้าน 10 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
          ขณะเดียวกัน ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่งต่อการสมัครเพื่อรับการแต่งตั้งใหม่ หรือพ้นจากตำแหน่งของกรรมการชุดเดิม หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ถูกประกาศใช้ เพื่อให้เป็นธรรมต่อสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง และเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพิจารณานโยบายต่าง ๆ ในคณะกรรมการ กสทช.ในช่วงรอยต่อของการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนี้ด้วย
          "ร่าง พ.ร.บ.ฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ได้จบในขั้นตอนของกรรมาธิการฯ แล้ว จากนั้นจะเข้าสภาใหญ่ สมัยประชุมหน้า ก็น่าจะในเดือน พ.ย.นี้ หากได้รับการเห็นชอบ จะส่งไปยังสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย จะประกาศใช้ในช่วงต้นปี 2564" นายพุทธิพงษ์ กล่าว