กสทช.รอศาลฯสั่ง ก่อนออกประกาศ เรียงช่องทีวีใหม่

 บอร์ด “กสทช.” รอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เพื่อนำมาพิจารณาประกอบในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนออกประกาศเรียงช่องทีวีใหม่
          พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. มีความเห็นเกี่ยวกับการจัดเรียงช่องทีวี โดยให้ยึดตามความเห็นที่อนุกรรมการกลั่นกรองด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทำความเห็นเสนอไว้ คือ ในระหว่างที่รอคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ให้สำนักงานฯ เตรียมการจัดการร่างประกาศ กสทช.ว่าด้วยเรื่องการจัดเรียงช่องทีวี เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณา โดยเมื่อมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแล้ว กสทช.จะนำผลคำพิพากษานั้นมาศึกษาเพื่อพิจารณาประกอบในขั้นตอนสุดท้าย
          สำหรับร่างประกาศฉบับที่สำนักงาน กสทช.เตรียมไว้ กำหนดช่อง 1-10 และช่อง 37 ขึ้นไป ให้แพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยร่างประกาศฯ จะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายด้วยเหตุผล ทั้งนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจะเริ่มดำเนินการทันที โดยสำนักงานฯ จะนำร่างประกาศฯ ขึ้นไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ จากนั้นจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความคิดเห็น
          “ทางสำนักงานฯ จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยเหตุผล ประกาศฉบับนี้จะละเอียดอ่อนกว่าประกาศฉบับเดิม เพราะประกาศฉบับเดิมอยู่ในระหว่างการรอฟังความเห็นของศาลฯ ดังนั้นประกาศฉบับนี้จึงต้องทำอย่างรอบคอบ” พ.อ.นที กล่าว
          ทั้งนี้ เดิมร่างประกาศฯ กำหนดให้ทีวีดิจิทัลช่องที่ 1-36 ของทุกแพลตฟอร์มเป็นของทีวีดิจิทัล แต่ประกาศฉบับนี้เป็นการประกาศจัดเรียงช่อง 11-36 เป็นช่องทีวีดิจิทัล ส่วนช่อง 1-10 และ ช่อง 37 เป็นต้นไป เป็นช่องที่ทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
          “กสทช.มีความพยายามให้เกิดความเสียหายกับประชาชนน้อยที่สุด การไม่มีประกาศเท่ากับไม่มีกติกา ซึ่งจะทำให้ประชาชนเสียหายได้ ดังนั้นการให้มีคำวินิจฉัยของศาลฯ ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กรเพื่อเป็นแนวทางที่เหมาะสม” พ.อ.นที กล่าว