เร่งทำมาตรฐานดิจิทัลไทย"ดีอีเอส"จี้"เอ็ตด้า"แม่งาน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า พันธกิจสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ตด้า ต้องทำและไม่เคยทำมาก่อนคือ ตรวจสอบและจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิทัล ทั้งนี้ เอ็ตด้า ควรตั้งทีมงานและหาพันธมิตรเพื่อสร้างมาตรฐานร่วมกัน ซึ่งประเทศไทยควรมีมาตรฐานดิจิทัลเป็นของตนเอง เหมือนต่างประเทศที่แต่ละประเทศก็มีมาตรฐานของตนเอง เวลาต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ต้องดำเนินการตามมาตรฐานของประเทศไทยเช่นกัน
          นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าวว่า ปี 2564 เอ็ตด้าจะดำเนินงานผ่าน 3 โครงการ คือ ขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่งเครื่องกลไกดูแลธุรกิจดิจิทัลด้วยการจัดทำหลักเกณฑ์กฎหมายมาตรฐานรวมถึงแนวปฏิบัติ และเสริมฐานรากแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าปี 2565 ประเทศต้องมีภูมิทัศน์ด้านบริการดิจิทัลได้มาตรฐาน เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศ และเกิดระบบนิเวศ Digital ID
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 31 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--