ไทยใช้5Gเชิงพาณิชย์ประเทศแรกในอาเซียน

ผู้จัดการรายวัน360 - รัฐบาลปลื้มไทยเปิดบริการ 5G เชิงพาณิชย์เป็นประเทศแรกในอาเซียน เพิ่มจุดขายดึงดูดนักลงทุน ย้ำ "หยุดโควิด เศรษฐกิจไทยต้องไม่หยุด"
          น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยไทย เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่มีบริการ 5G เชิงพาณิชย์ เพราะมีความ พร้อมทั้งด้านผู้บริโภค ที่ต้องการใช้บริการ 5G ขณะที่ฝั่งผู้ให้บริการไทยมี โครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล 4G ครอบคลุมทั่วประเทศ และพร้อมที่จะพัฒนาเป็น 5G
          ทั้งนื้ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน 5G สร้างแรงจูงใจดึงดูดนักลงทุนให้เกิดการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ รวมทั้งโครงสร้าง พื้นฐานของอุตสาหกรรม 5G โดยการใช้งาน 5G จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติ
          สำหรับ 6 กลุ่มจังหวัดที่จะได้ประเดิมการใช้งาน 5G เพื่อนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ(Smart City)ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต รวมทั้งท่าอากาศยานที่สำคัญที่จะได้สัมผัส 5G ก่อน
          ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี 2566-2570 ตั้งเป้าไว้ ให้มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรภายในปี 2570 และมีความเร็วไม่ต่ำกว่า 100  Mbps ในเขตเทศบาล และ 50 Mbps ในทุกพื้นที่  เพิ่ม เศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP และจำนวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย จำนวนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลด้านการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้ 5G ไม่ต่ำกว่า 700,000 ราย อันดับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศของ IMD ด้านประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจและด้านองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ต้องดีขึ้นไม่น้อยกว่า 8 อันดับ และผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ต้องขยายผลเชิงพานิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมั่นใจได้ว่า ไทยจะไม่ตกขบวน 5G เพราะได้มีการนำร่องเปิดให้บริการ 5G ในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไทยมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัย เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี เช่น จีน สหรัฐฯ และเกาหลีใต้
          "ท่านนายกฯ ย้ำเสมอว่า วันนี้รัฐบาลพาประเทศมุ่งสู่อนาคต ไทย ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แม้เราจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 แต่รัฐบาลได้มีการวางรากฐานเพื่อการพัฒนาในระยะยาว ต่อยอด ศักยภาพและใช้จุดเด่นด้านทรัพยากร จึงขอให้มั่นใจว่า ประเทศไม่ได้หยุด พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย" รองโฆษกฯ กล่าว.