ดีป้า-ธกส.หนุนชุมชนท่องเที่ยว ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มรายได้

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลโดยจัดทำมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจไทยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบ ใหม่ในระยะยาวต่อไป เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
          "ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย ส่งผลดีกระจายไปในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ช่วยกระจายรายได้สู่ชาวบ้าน สร้างความเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
          นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมี เป้าหมายเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 77 ชุมชน จำนวนกว่า 236 คน เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างชุมชนกับบริษัทเทคโนโลยี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 770,000 บาทต่อชุมชน เป็นต้น
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--