ดีป้าเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะ นำร่องสร้าง 12 เมืองปลอดภัย

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อร่วมกันผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเมือง เพื่อให้เกิดเมืองน่าอยู่อย่างอัจฉริยะ ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้อัจฉริยะยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมือง ให้ส่งโครงการมายังดีป้า เพื่อพิจารณารูปแบบการทำงานร่วมกัน เบื้องต้นต้องฟังความเห็นของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาจัดทำแผนการพัฒนาเมือง ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนั้น สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กำลังปรับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
          นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ขณะนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแล้ว 12 แห่ง ตั้งเป้านำระบบออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาแก้ไขปัญหาเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนทุกด้าน ทั้งด้านคมนาคมสาธารณสุข ความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน.