INETพุ่ง12%รับข่าวดี! จ่อตั้งกองรีท4.8พันล.

 “INET” สุดฮอต! นักลงทุนแห่เก็งกำไรดันราคาพุ่ง 12% รับข่าวดีบอร์ดอนุมัติจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ (IDCREIT) และขายสินทรัพย์เข้ากองทุนมูลค่ากว่า 4.8 พันล้านบาท คาดเกิดขึ้นไตรมาส 1/64 เล็งนำเงินลงทุนโครงการในอนาคต-ชำระหนี้สิน
          วานนี้ (25 มิ.ย. 2563) ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดตลาดที่ 2.16 บาท ซึ่งการซื้อขายระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดที่ราคา 2.48 บาท ตามแรงซื้อเก็งกำไรของนักลงทุน หลังบริษัทแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อนุมัติจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ (IDCREIT) มูลค่าประมาณ 4,800 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/2564 ก่อนราคาหุ้น INET จะมาปิดตลาดที่ราคา 2.42 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.26 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 12.04% เมื่อเทียบราคาปิดวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 52.49 ล้านบาท
          นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 มีมติอนุมัติจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ (IDCREIT) และอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กับกองทรัสต์
          สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ 1.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมขายอาคาร (พร้อมส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 (โครงการ INET-IDC3) เฟส 1 ประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกค้า รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน้ำ อาคารปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ให้แก่กองทรัสต์โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 4,800 ล้านบาท
          2.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมให้กองทรัสต์ใช้ประโยชน์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 แก่กองทรัสต์ ซึ่งบริษัทได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด หรือ SCG มีพื้นที่เช่าประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา โดยมีกำหนดระยะเวลาการให้ใช้ประโยชน์ 25 ปี โดยมีค่าใช้ประโยชน์ตลอดอายุสัญญาจำนวนไม่เกิน 40 ล้านบาท
          3.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมให้เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) มีพื้นที่เช่าประมาณ 1 ไร่ 1 งาน โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่ารวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และ 4.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมตกลงดำเนินการตามสัญญาข้อตกลงดำเนินการ ระหว่างบริษัท ในฐานะผู้ให้สัญญา และกองทรัสต์ ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทที่มีกับกองทรัสต์
          ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลงดำเนินการจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 1/2564
          ส่วนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1.อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดยบริษัทคาดว่าการจัดตั้งบริษัทย่อยจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 4/2563
          2.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมเช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 (โครงการ INET-IDC3) เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกค้า รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน้ำ อาคารปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน โดยมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันทั้งสิ้นไม่เกิน 4,800 ล้านบาท เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมเช่าดำเนินการจะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 1/2564
          3.อนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต์ ซึ่งอนุมัติให้บริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซื้อหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนไม่เกิน 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทรัสต์ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 1/2564
          โดยเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขาย ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book building) และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ หลายประการ เช่น สภาวะของเศรษฐกิจและตลาดทุน รวมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นต้น โดยภายใต้สมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทรัสต์อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 4,800 ล้านบาท โดยค่าซื้อหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะต้องชำระให้แก่กองทรัสต์จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2,400 ล้านบาท ทั้งนี้จะเป็นไปตามขนาดของกองทรัสต์
          สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทนั้น บริษัทจะได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินทั้งหมดจากการจัดตั้งกองทรัสต์ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัท เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตและจะสามารถนำเงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายชำระคืนเงินกู้หรือหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินการกับกองทรัสต์แล้ว บริษัทจะนำสินทรัพย์ที่เช่ากลับจากกองทรัสต์ในการให้บริการ Data Cener กับผู้รับบริการทั่วไปทั้งที่มีอยู่ ณ วันเข้าลงทุน และผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้บริการในอนาคต
          นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์เสร็จสมบูรณ์ บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์หลักของกองทรัสต์ส่งผลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทยังคงได้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนการเข้าลงทุนในกองทรัสต์ โดยจะได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันผล หรือเงินลดทุนจากกองทรัสต์ รวมไปถึงโอกาสที่จะได้รับกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยทรัสต์ในอนาคตหากราคาของหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับตัวสูงขึ้น
          ขณะที่บริษัทได้วางแผนที่จะนำเงินที่ได้จากรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากกองทรัสต์ ไปลงทุนในโครงการอื่น ๆ ในอนาคต เช่น โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเดียวกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 หรือพัฒนาบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และชำระหนี้สิน ซึ่งรวมถึงเงินกู้ที่บริษัทกู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน รวมทั้งลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นจำนวนไม่เกิน 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก
          ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 ส.ค. 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดตั้งกองทรัสต์ และการเข้าทำธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กับกองทรัสต์ โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมในวันที่ 10 ก.ค. 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 ก.ค. 2563