กสทช.เคาะเยียวยา"อสมท" สรุปตัวเลข3,235.8ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาเรื่องการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืน คลื่นความถี่ย่าน 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  ของ บมจ. อสมท โดยที่ประชุม กสทช. มีมติการกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของ อสมท  เพื่อใช้กำหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ จำนวน 3,235,836,754.93 บาท พร้อมมอบหมายให้สำนักงานฯดำเนินการจ่ายเงินให้กับ อสมท ตามข้อ 2 และตามเงื่อนไขของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาเรื่องนี้
          นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีภารกิจสนับสนุนด้านการสาธารณสุขสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อต่อสู้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ จากเดิมที่ให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐเป็นผู้ขอเท่านั้น ทั้งนี้ที่ประชุม กสทช. ยังได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนสถานพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐสู้สถานการณ์ "ไวรัสโคโรนา" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อีกจำนวน 62 แห่ง (63 โครงการ) วงเงินรวม 149.811 ล้านบาท ซึ่งหลังจากนี้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของรัฐยังสามารถขอรับการสนับสนุนเข้ามาได้ที่ กสทช. โดยตรงจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563