กสทช.จ่อยืดจ่ายทีวีดิจิทัลลดกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุม กสทช. จะมีการพิจารณาร่างประกาศเพื่อขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมและ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล เพื่อแบ่งเบาภาระ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของ สำนักงาน กสทช. ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการขยายเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้ผู้ประกอบการได้ เนื่องจากอยู่ในอำนาจของ กสทช. โดยจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศต่อไป
          "เราไม่ได้เสนอให้มีการขยายระยะเวลาการชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ แต่เสนอให้มีการขยายระยะเวลาการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน กสทช. ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เป็นหลักสากลและเป็นหลักการเดียวกันทั้งหมด โดยเบื้องต้นจะขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ฉบับที่ 2" นาย ฐากรกล่าว