"เอ็ตด้า"เปิดประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์

 รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ตด้า เปิดเผยว่า เอ็ตด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563-2565 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 และ 4 และ พ.ร.บ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้บริบทการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน เอื้อต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลระบบการบริการของภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันร่างดังกล่าวได้ผ่านคณะอนุกรรมการนโยบายและผล กระทบเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ คธอ. เรียบร้อยแล้ว
          "ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทางออฟไลน์และทางออนไลน์ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยหลังการรับฟังความคิดเห็นแล้วเสร็จจะรวบรวมข้อมูลมาปรับปรุงการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้อง เหมาะสมในมิติต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อบอร์ด สพธอ. ให้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนต่อไป" รายงานข่าวระบุ
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 2563 (กรอบบ่าย)--