"กสทช."อนุมัติ15ช่องทีวีเพํอการศึกษาให้สพฐ.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา 15 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น
          สำนักงาน กสทช.แจ้งว่า ที่ประชุมกสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 มีมติอนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ตามโครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา ดังนี้ ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยใช้หมายเลขช่องความถี่วิทยุมัลติเพล็กซ์ที่ 1, 3, 4
          และ 5
          ให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดลองเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ 16 พ.ค.63 เป็นต้นไป ให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) 15 ช่องรายการ ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
          ทั้งนี้ สพฐ.จะแถลงข่าวการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันในวันที่ 14 พ.ค.