"ศุภชัย"แนะไทยพลิกวิกฤตโควิด สร้างโอกาสสู่ฮับเทคโนโลยีโลก

 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วิกฤตโควิด-19 ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเร็วขึ้น อันจะนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจ 4.0 ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก
          นายศุภชัยกล่าวว่า สภาดิจิทัลฯกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ ที่จะมาถึงหลังวิกฤตโควิด-19 ประกอบด้วย 5 เป้าหมาย โดยเป้าหมายแรก คือ ต้องสร้างตัวชี้วัดใหม่ ต้องเปลี่ยนตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม มาสู่ตัวชี้วัดใหม่ เช่น ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การสร้างตัวชี้วัดใหม่ คือการสร้างมาตรฐานใหม่ พร้อมรองรับอนาคตยุค 4.0 ที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างรวดเร็ว เป้าหมายที่ 2 คือ ต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เป้าหมายที่ 3 คือกำลังพลด้านดิจิทัล โดยสร้างคนจากภายในประเทศ ด้วยการสร้างทักษะด้านดิจิทัลแก่บัณฑิตจบใหม่ ซึ่งมีกว่า 500,000 คน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
          "เป้าหมายที่ 4 คือ Digitalization แต่ละอุตสาหกรรม รวมถึงสตาร์ตอัพต้องตื่นตัว และสำรวจตัวเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร และเป้าหมายที่ 5 คือ ต้องสร้างประเทศไทยให้เป็นฮับ ด้านการค้าการลงทุน ต้องวางยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นฮับ ในระดับภูมิภาคเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก ซึ่งไทยมีศักยภาพเพราะตั้งอยู่ในศูนย์กลางของโลกที่มีคนมากถึง 3,000 ล้านคน เชื่อว่าเทคโนโลยีและดิจิทัลจะช่วยทำให้ประเทศไทยทะยานตัวสู่เป้าหมายนี้ได้" นายศุภชัยกล่าว และว่า ในการนี้ประเทศไทยต้องมีระบบนิเวศ ที่เอื้ออำนวยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและดิจิทัล อาทิ ดึงคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาช่วยให้เราเป็นฮับด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนา หรือการมี Intelligent Center เพื่อดึงนักวิจัย หรือสตาร์ตอัพ ด้านเทคโนโลยีที่เก่งๆ เข้ามาไทย