"แคท-ทีโอที"เร่งควบรวม ตามมติครม.-สิ้นสุดพ.ค.

รายงานข่าวจากสหภาพแรงงานวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท แจ้งถึงความคืบหน้าการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือเอ็นที ว่า จากการประชุมคณะควบรวมกิจการแคท และทีโอที เมื่อวันที่ 27 มีนาคม รับทราบมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของแคท ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่พิจารณาอนุมัติให้แคทและทีโอที ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวกันตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัทต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 12 การควบบริษัท มาตรา 146-153
          รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากมีมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้ง 2 บริษัท จะต้องมีหนังสือแจ้งมติการที่จะควบรวมกันไปยังเจ้าหนี้ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงมติ (มาตรา 147) และให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาดว่าจะสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 และให้แคทและทีโอที ลงโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในเวลา 14 วัน (มาตรา 141) ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการควบรวมกิจการ ตามมติ ครม.ต้องประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 8 เม.ย. 2563 (กรอบบ่าย)--