รายงานพิเศษ: บจ.ใช้นโยบายปันผล "ระหว่างกาล"แทน "ประจำปี"

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก
          อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย และนอกจากนี้ยังมีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ซึ่งรวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม
          ผลดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีเหตุขัดข้องไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
          ตามมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง ว่า บริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ และเมื่อได้ดำเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
          ทั้งนี้จึงทำให้หลายบริษัทมีการพิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ให้บริษัทจดทะเบียนได้ใช้ในการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกับกรณีที่บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
          โดยมีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และการเลื่อนการประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
          รวมไปถึงการประกาศจ่ายปันผลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลดังนี้
          1.การจ่ายปันผลประจำปี: จะมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
          2.การจ่ายปันผลระหว่างกาล: มีการจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายปันผล ซึ่งต้องรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
          ดังนั้นเมื่อบริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกับกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ไม่สามารถจ่ายปันผลประจำปีได้เพราะมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
          แต่การจ่ายปันผลไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปได้ เพราะก่อนหน้ามีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีออกมาแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้หลาย ๆ บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการประกาศจ่ายเงินปันผลใหม่  โดยหลาย ๆ บริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีนั่นเอง และการจ่ายปันผลก็เป็นไปตามกำหนดเดิม !!!
          เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจ คณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.จท.-1.(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
          สำหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) พิจารณาเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตัวอย่างเช่น
          บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,268.93 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
          ทั้งนี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563
          บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงิน 31,419 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 15
          ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
          บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. แล้ว โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิม หุ้นละ 3.75 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิม
          บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ  3.56 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,584 ล้านบาท โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (record date) และวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อการประชุมวันที่  6 ก.พ. 2563 และแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 20 ก.พ. 2563 และกําหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เม.ย. 2563
          บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ  INTUCH อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,168 ล้านบาท
          ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับรวมไว้แล้วในวันที่ 26 ก.พ. 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 เม.ย. 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว
          นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) อื่น ๆ ประกาศเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC,
          บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU, บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI, บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN และ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS เป็นต้น
          ทั้งนี้ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนที่มีการประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและการประกาศเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล เพื่อเป็นการนำร่องช่วงวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นแบบอย่างของบริษัทจดทะเบียนอีกมายมายที่ได้รับผลกระทบเดินตามรอย
          โดยเชื่อว่าทุกบริษัทเปลี่ยนรูปแบบการประกาศจ่ายเงินปันผลใหม่  เป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ