"ฐากร"ฝากบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ เร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร-ตั้งกรรมการ 5G

 “ฐากร” คาด กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เกี่ยวกับการสรรหาบอร์ด กสทช.ชุดใหม่ ภายใน 30 วัน ฝากบอร์ดกสทช.ชุดใหม่ เร่งจัดระเบียบสายสื่อสาร-นำสายสื่อสารลงดิน หนุนตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติโดยเร็ว หลังประมูลเสร็จแล้วเพื่อต่อยอดการใช้งาน 5G ในภาคอุตสาหกรรม
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ พ.ศ. ... เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอนั้น การแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการแก้ไขในประเด็นสำคัญ โดยที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณา 30 วัน
          สำหรับประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไข ได้แก่ เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกสทช., แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของ กรรมการ กสทช.กรณีเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก, ปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้มีสิทธิ์รับสมัครเข้ารับการสรรหา, ปรับปรุงลักษณะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกสทช., ปรับปรุงกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้ง และเพิ่มการกำหนดให้กรรมการสรรหามีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
          นายฐากร กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 โดย กสทช.เสนอปรับปรุงเพื่อให้การสรรหากรรมการ กสทช.เป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2560 แต่พบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทำให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับการคัดเลือก จึงต้องมีการแก้ไขข้อขัดข้องในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว
          “เมื่อกระบวนการสรรหาเกิดขึ้นแล้ว และเมื่อได้กรรมการ กสทช.ชุดใหม่ สิ่งที่ตนอยากจะฝากถึงกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ คือ ให้เร่งดำเนินการการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงดินทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการขยายโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) โดยส่วนตัวคาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั่วประเทศภายใน 2 ปี” นายฐากร กล่าว
          ก่อนหน้านี้ นายฐากร ปฏิเสธที่จะตอบในกรณีที่มีกระแสข่าวยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยระบุขอลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
          ขณะเดียวกันการประมูล 5G เสร็จสิ้นแล้ว เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติโดยเร็ว เพื่อสนับสนุนการต่อยอดการใช้งาน 5G ในภาคอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เสนอแนวทางไว้ ทั้งนี้ มองว่าควรให้ผู้ชนะการประมูลโดยได้รับใบอนุญาตรวมสูงสุดและรองลงมา ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC จำนวน 23 ใบอนุญาต และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จำนวน 17 ใบอนุญาต เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย