ดีป้าชูโค้ดดิ้ง ไทยแลนด์ สร้างคนดิจิทัล

กัญณัฏฐ์ บุตรดี Kanyanat25@gmail.com
          ด้วยเทรนด์เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว การผลิตบุคลากรเพื่อเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศในการต่อยอดทุกกลุ่มอุตสาหกรรมก็สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะภาคการศึกษา
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัช รินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การดำเนินโครงการโค้ดดิ้ง ไทยแลนด์ (Coding Thailand) ดีป้าได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนากำลังคนและบุคลากรของประเทศในทุกระดับ ให้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่พร้อมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ ด้านโค้ดดิ้ง สอดคล้องกับภารกิจของดีป้า ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบการเรียนรู้เชิง Edutainment ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ ที่สามารถเรียนรู้ผ่านเกม รวมถึงการยกระดับทักษะครูอีกกว่า 2,000 โรงเรียน รวมกว่า 3,400 คน เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเยาวชนกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ
          โดยเน้นย้ำให้ครูนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เพื่อให้เยาวชนสนุกและไม่กลัวที่จะเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบ Unplugged และ Plugged เพราะการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูง แต่มุ่งเน้น ในเรื่องของกระบวนการคิดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมได้ในอนาคต
          "ดีป้ายังคงเดินหน้าพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างเฟ้นหาภาคเอกชนร่วมดำเนิน งานพัฒนาและขับเคลื่อนแพลตฟอร์มโค้ดดิ้ง ไทยแลนด์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการส่งเสริมสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ"
          สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลในอนาคตนั้น เป็นโครงการที่ ดีป้า ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งดำเนินการพัฒนาทักษะครูในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 แล้วทั้งสิ้น 3,420 คน จาก 2,006 โรงเรียนทั่วประเทศ
          ทั้งนี้ ครูที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ถ่ายทอดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาอีกกว่า 210,000 คน ในพื้นที่ของตนเองตลอดปีการศึกษา 2562
          นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดกิจกรรม Coding Thailand PLC (Professional Learning Community) ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล, เชียงใหม่, พิษณุโลก, สงขลา, ภูเก็ต, ฉะเชิงเทรา, อุบลราชธานี และ ขอนแก่น เพื่อหวังที่จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนด้วยกันเอง ผู้เรียนกับผู้สอน และผู้นิเทศก์ติดตามกับผู้สอน เพื่อต่อยอดการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะด้านโค้ดดิ้ง
          การโค้ดดิ้ง ถือเป็นอีกโครงการที่ดี และน่าสนับสนุนโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่กำลังก้าวเป็นกลุ่มคนสำคัญของประเทศที่ตลาดต้องการโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต.