เทคโนโลยี 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร

รัฐบาลกำหนดโมเดลการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะ ภาคการเกษตร มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในด้านการผลิตในภาคเกษตร ก้าวไปสู่ " เกษตรอัจฉริยะ" (Smart Agriculture) ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ "ไทยแลนด์ 4.0" เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรไทยและเพิ่มศักยภาพ การแข่งขันในตลาดโลก
          โดย อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวไว้ในงานเปิดการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผักในโรงเรือน ณ ศูนย์ เครือข่ายเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมาว่าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ไปใช้ในการเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเร่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต
          "ผมมั่นใจว่า เกษตรกรจะสามารถลดต้นทุนการผลิต ภายใต้การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเราได้เร่งผลักดันการ ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะแล้ว เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษา และนำไปปรับใช้ รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกษตรกรไทยเดินไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ หรือเกษตร 4.0 ที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าด้านการตลาดสินค้าเกษตรได้สูงขึ้น"
          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะขึ้น โดยมีภารกิจจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะต้นแบบ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด และมะเขือเทศ (ในโรงเรือน) ให้เกษตรกรได้ศึกษาและ นำไปปรับใช้ โดยคาดหวังว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จะก่อให้เกิดการผลิต-การค้าขายในรูปแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว
          เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงเพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าเกษตรที่แม่นยำสูง มีระบบการบริหารจัดการฟาร์ม/แปลงที่นำชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาวิเคราะห์ช่วยให้เกษตรกรหาทางเลือกในการผลิตที่เหมาะสม และนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E Commerc และระบบการขนส่ง E Logistics รวมทั้งการจ่ายเงินแบบ E Payments เพื่อให้เกษตรกรสามารถค้าขายและมีรายได้เพิ่มขึ้น
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร GovTech/Big data ดังนี้
          1. พัฒนาและจัดทำระบบรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) โดยตรวจสอบ วิเคราะห์และกำหนดชุดข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน และรวบรวมเพื่อเป็น Data Catalog จากนั้นพัฒนากลไก การสืบค้นในมิติต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวมทั้งออกแบบเครื่องมือสำหรับการกำกับติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          2. การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่กระทรวงดิจิทัลได้วางระบบให้ครอบคลุม 75,000 หมู่บ้านเพื่อให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลสินค้าเกษตร เข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          3. การสื่อสารและบริการข้อมูลที่จำเป็นไปยังเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรฯ รวมถึง Smart Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาเกษตรกร เช่น ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลน้ำ ข้อมูลดิน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ข้อมูลตลาดและราคาสินค้า เพื่อให้เกษตรกรใช้ตัดสินใจวางแผนการผลิต แผนการตลาด
          4.การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต เช่น การขึ้นทะเบียน การขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า การขอนำเข้า ส่งออก การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เพื่อความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลประกอบการที่ดีกว่าเดิม
          5.การจัดให้ภาคเกษตรได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดสรรให้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอันจำเป็น เช่น การให้บริการคลื่นความถี่สำหรับระบบการติดตามเรือประมง (VMS) หรือ เพื่อระบบฟาร์มอัจฉริยะ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการใช้บริการเครือข่ายการสื่อสารที่ลดน้อยลง
          6. การเชื่อมโยงสินค้าเกษตรกับแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร
          ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กล่าวว่า  ในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ วางแผนขยายแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะเพิ่มเติมในกลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจ ( ทุเรียน / ลำไย ) ธุรกิจประมง (ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง/ปลา) ธุรกิจปศุสัตว์ ฯลฯ  มุ่งเชื่อมโยงเทคโนโลยีจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จากแปลงไร่นาเกษตรกรจะถูกประมวลเพื่อจัดทำ Big Data และ IoT Platform ด้านการเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิต
          เกาะติดนโยบายเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีหน้าจะเข้มข้นแค่ไหน ต้องมาร่วมงานเสวนา "ไม้ผลพารวยยุค 5G " ฟัง อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเปิดงานในหัวข้อ "นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร" ร่วมด้วย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และ ประพันธ์ จิวะวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จะมาอัพเดท"เทคโนโลยียุค 5G เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร" พร้อมฟังสาระดีดีจากกูรูไม้ผล ทุเรียน มะพร้าว และกล้วยหอม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไม้ผลในอนาคต
          เกษตรกรตัวจริง ...ห้ามพลาด!!! งานเสวนา "ไม้ผลพารวยยุค 5G " วันพฤหัสฯ ที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีที่ เฟซบุ๊ก Technologychaoban - เทคโนโลยีชาวบ้าน หรือ โทร. 02-580-0021 ต่อ 2335,2339, 2342, 2343

          บรรยายใต้ภาพ 
          อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอัจฉริยะ
          โดรนเพื่อการเกษตร หนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่
          ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
          ประพันธ์ จิวะวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน จากดีแทค