"ศุภชัย"เป็นคนแรก ประธานสภาดิจิทัล

 ผู้สื่อข่ายรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย ชุดที่ 1 จำนวน 36 คน จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งด้านฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ด้านอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านบริการดิจิทัล และด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในระบบดิจิทัลได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เสนอชื่อ และแต่งตั้งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีและประธานกรรมการบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทยคนแรก โดยประธาน และคณะกรรมการของสภาดิจิทัลฯ จะมีหน้าที่ทำงานร่วมกับภาครัฐบาล ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลให้เกิดการประยุกต์ใช้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน.