แคท ใช้ระบบ IoT พัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

 แคท นำระบบไอโอที หนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ สู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ เกษตรสมัยใหม่ จุดประกายเด็กไทยสร้างใจรักเกษตรไฮเทค
          นายสิรภพ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า เขตกลาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ได้มอบระบบไอโอทีเพื่อพัฒนาการเกษตรกับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี เช่น อุปกรณ์การควบคุมระบบเปิด-ปิดน้ำ ระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินและอากาศ ระบบวัดค่าฝุ่นสำหรับใช้ในการพัฒนาผลิตผลและคุณภาพของแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนในรูปแบบสมาร์ท ฟาร์ม
          ทั้งนี้ แคท ได้ส่งต่อองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี IoT และสมาร์ท ฟาร์ม เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้เรียนรู้เข้า ใจ IoT ด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง จากแปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียน มีการประยุกต์ใช้ IoT เพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทำให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน สามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจโดยนำผลผลิตส่วนที่เหลือไปจำหน่ายเป็นรายได้ และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          อย่างไรก็ดี แคทนำเทคโนโลยีไอโอทีสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรง เรียนและชุมชนในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยจะเดินสายมอบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคต่อไป.