CAT ย้ำองค์กรพร้อมเฝ้าระวังภัยไซเบอร์

ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT ได้ร่วมจัดงาน "Thailand Cybersecurity 2019" ที่ ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA จัดขึ้นเพื่อให้คนไทยพร้อมรับ-ปรับตัว สู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ พึ่งพาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน หลายหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์มากนัก ทำให้มีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี เช่น การถูกโจรกรรมข้อมูล การทำให้ระบบขัดข้องใช้งานไม่ได้ ซึ่งเมื่อระบบถูกโจมตีแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมีมูลค่าสูงและแก้ไขได้ยาก
          "CAT มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์โดยเฉพาะ สามารถเข้าประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่าย วิเคราะห์ช่องโหว่ ตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของระบบ และยังมีนักวิเคราะห์เฝ้าระวังความปลอดภัยเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีทีม CAT CSIRT ที่เข้าไปยับยั้งแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่เข้ามาในระบบเครือข่ายที่จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและการดำเนินธุรกิจ"
          ทั้งนี้ จากข้อมูลของ European Parliament พบสถิติภัยคุกคามไซเบอร์ของโลกประจำปี 2018 คือ 92% ของการติดมัลแวร์มาจากช่องทางอีเมล และ Web-based attacks มีแนวโน้มการโจมตีระบบ CMS เพิ่มขึ้น ส่วน Phishing ถูกใช้เป็นช่องทางการกระจาย มัลแวร์ถึง 90% ส่วนประเทศไทยจากสถิติการรับมือภัยคุกคามของไทยเซิร์ต ปี 2561 พบว่าได้รับแจ้งเหตุและประสานงานรับมือภัย คุกคาม 2,520 ครั้ง แบ่งรูปแบบเป็น 1.ภัยจากการพยายามบุกรุกหรือเจาะเข้าระบบ 2.การฉ้อฉล ฉ้อโกง และ 3.การบุกรุกหรือการเจาะระบบได้สำเร็จ.
--จบ--