มม.ผนึก6องค์กรพัฒนาพลเมืองดิจิทัล

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงผนึกความร่วมมือ "การพัฒนาพลเมืองด้านการเข้าใจดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจดิจิทัล" ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, สมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย และสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนากำลังคนพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถแก่ประชาชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งวิจัยพัฒนาสู่มาตรฐานสากล
          ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ กล่าวต่อไปว่า จากรายงานของ Hootsuite และ We Are Social เผยสถิติล่าสุด เดือนมกราคม 2562 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่า 4,388 ล้านคน คิดเป็น 57% ของประชากรโลกทั้งหมด โดยในประเทศไทยผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มีจำนวน 57 ล้านราย คิดเป็น 82% ของประชากรไทยทั้งหมด โดยใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ จำนวน 55 ล้านราย คิดเป็น 79% ของประชากรไทยทั้งหมด เฉลี่ยใช้เครือ ข่ายออนไลน์วันละ 9 ชั่วโมง 11 นาที นับว่าพฤติกรรมการ เล่นอินเทอร์เน็ตของคนไทยค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเข้าถึง เข้าใจ ใช้ดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์ และตระหนักถึง 9 องค์ประกอบความเข้าใจของดิจิทัล ได้แก่ 1. สิทธิความรับผิดชอบ 2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 3. การสื่อสารยุคดิจิทัล 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 5. ความเข้าใจสื่อดิจิทัล 6. มารยาทในสังคมดิจิทัล 7. สุขภาพดียุคดิจิทัล 8. ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ 9. กฎหมายดิจิทัล.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--