"ดีป้า"เดินสายสร้างเมืองอัจฉริยะชายแดนใต้

 ลุยจัด "สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรด โชว์" ติวเข้มผู้นำ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดการ กระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค
          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้าร่วมกับฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จัดงาน "Smart City Thai land Roadshow" ที่จ.ยะลา เพราะเป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศ ไทย มีภาพลักษณ์ในการเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่มีความสวยงามและเป็นระเบียบ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย สวยงาม มีทรัพยากร ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการเป็นเมืองอัจฉริยะ มีหน่วยงานความมั่นคงพร้อมดำเนินการและเป็นศูนย์รวมของข้อมูล Big Data ในพื้นที่ สำหรับการขยายผลไปสู่จังหวัดภาคใต้ชายแดนต่อไป
          สำหรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลายประเทศได้เริ่มพัฒนาระยะหนึ่งแล้ว โดยหลักการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้ ประเทศพัฒนาแล้ว ทั้ง สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรป รวมถึงประเทศในเอเชีย เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ก็มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในการเปลี่ยนผ่านสู่เมืองอัจฉริยะ เช่น การพัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด การพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การปรับใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น
          "การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเมือง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลต่อการผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาค แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย คาดหวังว่าจะสามารถสร้างต้น แบบการพัฒนาสู่อาเซียน และโดยเฉพาะปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ก็จะทำหน้าที่เจ้าภาพในการขับเคลื่อน ASEAN Smart City Network อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันสร้างกรอบในการพัฒนา 26 เมือง ของประเทศสมาชิก".