ตลาดสื่อสารสะพัด6.3แสนล้าน นโยบายรัฐ-พฤติกรรมคนหนุน

กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข้อมูล-ฝ่ายวิจัยโทรคมนาคม กสทช แจงตัวเลขผลสำรวจข้อมูลมูลค่าตลาดสื่อสาร การใช้อินเทอร์เน็ต หวังร่างเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ชี้ปีนี้ตลาดรวมสื่อสารทั้งหมดเม็ดเงินสะพัดกว่า 629,673 ล้านบาท โตจากปี 61 ราว 2.57% รวมทั้งตลาดดีไวซ์ และเซอร์วิส ชี้ได้แรงหนุนจากเน็ตชายขอบ -เน็ตประชารัฐ ด้านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 62 คาดทะลุ 50.8 ล้านคน ขณะที่ผู้ใช้งานมือถือพุ่ง 121.53 ล้านเลขหมาย
          ตลาดสื่อสาร (Communication Market) เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อ ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากทุกภาคส่วน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปจำเป็นต้องมีการ ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสาร ทำให้รูปแบบการสื่อสารปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดที่ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมหาศาล
          นายรัฐธีร์ รังสีกมลวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้ให้ใบอนุญาตและกำกับดูแลผู้ประกอบการในตลาดสื่อสาร ได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสาร จึงได้ทำโครงการศึกษาและสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับตลาดสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
          มูลค่าตลาดสื่อสารปี62พุ่ง6.3แสนล.
          สำหรับภาพรวมของตลาดสื่อสารของประเทศไทย (รวมตลาดอินเทอร์เน็ต) จากผลสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลของที่ปรึกษาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ พบว่า ตลาดสื่อสารในปี 2561 มีมูลค่า 613,920 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2560 ราว 2.23% โดยมูลค่าตลาดสื่อสารแยกออกเป็น 2 ตลาด ได้แก่ 1.ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ประกอบด้วย เครื่องรับโทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (คอร์ เน็ตเวิร์ก), อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย
          2.ตลาดบริการสื่อสาร ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์พื้นฐานประจำที่, บริการโทรศัพท์มือถือ, บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (ฟิกซ์ บรอดแบนด์), บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบริการสื่อสารข้อมูล โดยมูลค่ารวมตลาดสื่อสารสิ้นปี 2562 นี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 629,673 ล้านบาท ยังมีทิศทางบวกโดยน่าจะเติบโตได้ราว 2.57% มาจากตลาดบริการสื่อสารราว 366,229 ล้านบาท และตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 263,444 ล้านบาท
          ทั้งนี้ ปัจจัยบวกที่ผลักดันตลาดปีนี้ มาจากนโยบายภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการสื่อสาร เช่น โครงการเน็ตชายขอบ โครงการเน็ตประชารัฐ การส่งเสริมให้ไทยเข้าสู่ดิจิทัลเต็มตัว นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน และหันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้งการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนโทรศัพท์ประจำที่ รวมถึงการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น
          อย่างไรก็ดี การลงทุนในตลาดอุปกรณ์สื่อสารยังมีทิศทางเป็นบวกต่อไป สิ่งสำคัญ คือ การผลักดันโครงการระบบสายเคเบิลใต้น้ำเกาะสมุย และเกาะเต่า และการลงทุนของหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการลงทุนเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูล เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์เซอร์วิส ที่คาดว่าเป็นตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือ เปลี่ยนจากฟีเจอร์โฟนมาใช้สมาร์ทโฟนแทน
          ขณะที่ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อตลาดในปีนี้ คือ ภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เช่นแบนด์วิธมากขึ้น ราคาเท่าเดิม การลดราคาอุปกรณ์ตามแพคเกจบริการที่ใช้ รวมไปถึงเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มโตในอัตราที่ลดลง ขณะที่ทิศทางการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปยุคหน้ามีความชัดเจน แต่องค์ประกอบในการนำมาให้บริการเชิงพาณิชย์ยังไม่มีความพร้อม เช่น ไม่มีแอพพลิเคชั่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของไอโอที
          ตลาดมือถือ2.5แสนล.-ยอดใช้เน็ต50ล.คน
          "จากการเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือ ทั้งจากการประมูลใบอนุญาตใหม่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั้งการใช้งานดาต้า โซเชียล เน็ตเวิร์ค หรือการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นที่เป็นบริการ (โอทีที) ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือปีนี้ จะอยู่ที่ 257,522 ล้านบาท โตจากปีก่อนหน้าที่ 251,241 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดรายได้จากส่วนบุคคล 82.5% และนิติบุคคล 17.5%"
          ขณะที่ มีจำนวนการจดทะเบียนการใช้โทรศัพท์มือถือปี 2560 กับสำนักงานกสทช.เท่ากับ 121.53 ล้านเลขหมาย
          นายรัฐธีร์ กล่าวต่อว่า การสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตประเทศไทย พบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตลาดอินเทอร์เน็ตประจำที่ และเคลื่อนที่โดยปี 2561 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตรวม 47.45 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 5% และคาดว่าในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกันอยู่ที่ 5.5% คิดเป็น 50.8 ล้านคน
          ขณะที่ ปริมาณอินเทอร์เน็ตแบนด์วิธของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในไทย พบว่า ในปี 2561 ปริมาณแบนด์วิธภายในประเทศเท่ากับ 7,863.25 Gbps เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มากกว่า 49% ส่วนปี 2562 นี้ ปริมาณการใช้รวมน่าจะอยู่ที่ 9,718.45 Gbps ส่วนปริมาณแบนด์วิธที่เชื่อมไปต่างประเทศในปีนี้น่าจะอยู่ที่ 9,055.88 Gbps