ตั้งคณะทำงานกำหนดเกณฑ์ชดเชยทีวีดิจิตอล

 กสทช.ตั้งคณะทำงานหลายชุดเตรียมแผนเดินหน้าคลื่น 5 จี รวมถึงคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการชดเชยทีวีดิจิตอล
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมานั้น สำนักงาน กสทช. อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(3) ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินมาตรการตามคำสั่ง คสช. ดังกล่าวมีทั้งหมด 4 คณะ
          นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยสืบเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและการทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ อีก 1 ชุด.