"เร้ดแฮท" แนะธุรกิจ ติดสปีด"ดิจิทัล"รับอนาคต

กรุงเทพธุรกิจ เร้ดแฮท เผย การคาดการณ์ด้านเทคโนโลยี จากลูกค้าของ เร้ดแฮททั่วโลกประจำปี 2562 (Red Hat Global Customer Tech Outlook 2019) พบ 9 ใน 10 ขององค์กรตระหนักถึงความจำเป็น ในการเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และองค์กร ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลก็มีแผนที่จะ ดำเนินการดังกล่าวภายในสองปีข้างหน้า
          เดเมียน หว่อง รองประธานและ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายตลาดใหม่และตลาด ที่เติบโตในเอเชียของเร้ดแฮท กล่าวว่า ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่าน สู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน และการเพิ่มประสบการณ์ที่ดี ให้กับลูกค้า เช่น โครงการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) ของฮ่องกง มีการนำ โซลูชั่นโอเพ่นซอร์สระดับองค์กรไปใช้ในการ พัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ สายการบินสามารถกำหนดมาตรฐานและ รวมศูนย์การจัดการ ควบคู่กับการปรับใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น และ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
          ประเมินกลยุทธ์ต่อเนื่อง
          อย่างไรก็ดี โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียวไม่อาจช่วยองค์กร ประสบความสำเร็จได้ในยุคดิจิทัล เพราะ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงจำเป็น ที่จะต้องปรับใช้แนวทาง ดิจิทัล รีฟายน์เมนท์ (Digital Refinement) หรือการยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ประสบ ความสำเร็จอย่างงดงามด้วยเทคโนโลยี โดยต้องประเมินกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ เหล่านั้นมีความเหมาะสมท่ามกลาง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
          ข้อมูลจากไอดีซี (IDC) ระบุว่า กระบวนการ ดิจิทัล รีฟายน์เมนท์ เป็นปัจจัย สำคัญช่วยให้องค์กรอย่างน้อย 55%ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้ อย่างชัดเจนภายในปี 2563 ด้วยการนำเสนอ โมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล
          องค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สามารถนำ ดิจิทัล รีฟายน์เมนท์ ไปใช้เพื่อ คาดการณ์เชิงรุกเกี่ยวกับความต้องการ ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอ บริการที่ตอบสนองอย่างทันท่วงทีด้วยการ ดำเนินการ 3 ด้าน ดังนี้
          1. วิเคราะห์ห่วงโซ่ที่แสดงการเชื่อมโยง ขั้นตอนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ ตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค (Value Chain) เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภค แต่ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้ลูกค้ามีความ ต้องการและพฤติกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้องค์กร ธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน และการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการ และพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทต่างๆ จึงต้อง หาจุดอ่อนการแข่งขันให้พบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า
          2. ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหัวใจในการ ทำงานขององค์กร แม้เทคโนโลยีจะมีบทบาท สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล แต่การมี วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ เทคโนโลยีดิจิทัลก็อาจเป็นปัจจัยสำคัญ ส่งผลต่อความสำเร็จการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญ กับเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถปรับเปลี่ยน บุคลากร กระบวนการ และโครงสร้างให้ใช้ เทคโนโลยีอย่างสอดคล้องกัน เพื่อเป้าหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
          เปลี่ยน Mindset ควบคู่
          อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บริษัทจะต้องให้ความ สำคัญเป็นพิเศษ คือ การพัฒนาทักษะ ของบุคลากรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยน กระบวนการทางความคิด (Mindset) ควบคู่ กันไป นอกจากนี้ จะต้องค้นหาปัญหา ช่องว่างทางด้านทักษะให้พบ และจัดการ ฝึกอบรมที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน ทุกคนสามารถที่จะก้าวตามได้ทันและ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
          3. เลือกพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่ เหมาะสม จะช่วยให้บริษัทตอบสนองต่อ โอกาสและความท้าทายในโลกดิจิทัลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ไม่มีบริษัทใดเพียงบริษัทเดียว ที่มีทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในการพัฒนา ระบบทางด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และการ พยายามทำเช่นนั้นโดยลำพัง ก็เป็นเรื่องยาก ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ขั้นตอนถัดไป ที่บริษัทต้องดำเนินการ คือ ตัดสินใจว่า จะสร้างหรือซื้อเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น
          การเลือกพันธมิตรที่เหมาะสม องค์กร ต่างๆ ควรมองหาพันธมิตรที่มีประวัติ การทำงานที่ดี ในด้านสำคัญๆ เช่น บริหาร โครงการ และการจัดการความร่วมมือ มีความคาดหวังลักษณะเดียวกันกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพและ การนำโซลูชั่นต่างๆ มาใช้ การมีพันธมิตร ที่ดีและมีแนวทางที่สอดคล้องกัน ในเรื่องการดำเนินธุรกิจจะช่วยเพิ่ม คุณประโยชน์ให้องค์กรในระยะยาว และเมื่อความร่วมมือขยายขอบเขต กว้างขวางมากขึ้น พันธมิตรจะเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรเพิ่มขึ้นและจะมี บทบาทสำคัญในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น แจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
          ความสำเร็จยุคดิจิทัลจำเป็นต้องอาศัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน แทนที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ในลักษณะ เฉพาะกิจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เนื่องจาก แนวทาง Digital Refinement จะช่วยให้ องค์กรสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงรุกได้ต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรที่ปรับใช้แนวทางนี้จะสามารถ หลีกเลี่ยงปัญหาธุรกิจหยุดชะงัก ทั้งเสริมสร้าง ความได้เปรียบการแข่งขันและไขว่คว้า โอกาสใหม่ๆ ได้ก่อนคู่แข่ง
          "ให้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหัวใจในการทำงาน ขององค์กร" เดเมียน หว่อง