เปิดตัวโลโก้"Smart City Thailand"

 ชวนเมืองเก่า-ใหม่พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ
          นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน "สมาร์ท ซิตี้ไทยแลนด์" (Smart City Thailand Take off) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (depa) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประกาศเกณฑ์ พิจารณาเมืองอัจฉริยะ เปิดตัวตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand รับสมัครเมืองเดิม เมืองใหม่ ทั่วประเทศมาพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ 7 ด้าน โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท เขตปทุมวัน
          สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ในการนำประเทศสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความเหลื่อมล้ำน้อย ความเจริญกระจายไปทั่วประเทศ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินการ มีทั้งกลุ่มเมืองเดิมที่ต้องปรับปรุงให้น่าอยู่ และอัจฉริยะมากขึ้น และกลุ่มเมืองใหม่ ที่จะต้องออกแบบให้สมบูรณ์ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ตามลักษณะของเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน คือ เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมือง อัจฉริยะ (Smart People) การบริหารภาครัฐ อัจฉริยะ (Smart Governance) ปีแรกที่ผ่านมา ได้นำร่องเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด 10 พื้นที่ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ในปี 2562 จะขยายไปสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี (2563-2565) จะขยายไปทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกทม. 100 พื้นที่ ใน 1-2 ปีแรก ใช้กลไกนำร่องโดยหน่วยงานรัฐ เอกชนที่มีความพร้อมก่อน
          วันนี้เมืองที่มีความพร้อมสามารถ มาสมัครขอเป็นเมืองอัจฉริยะได้เอง ที่สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย (Smart City Thailand Office) ที่ตึกลาดพร้าวฮิลล์ ห้าแยกลาดพร้าว คณะกรรมการ จะพิจารณา ตามเกณฑ์เมืองอัจฉริยะ 5 ข้อ คือ 1.ต้องกำหนด พื้นที่และเป้าหมายชัดเจน 2.ต้องมีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 3.ต้องมีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย 4.ต้องมีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน และ 5.ต้องมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน หากครบถ้วนตามเกณฑ์ จะได้รับตราสัญลักษณ์ Smart City และสามารถไปขอรับสิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ต่อไปได้