TOTร่วมลงนามกนอ. พัฒนาระบบอัจฉริยะ ในนิคมฯสมาร์ทปาร์ค

 “TOT-กนอ.-กฟน.-SME Bank” ร่วมลงนามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล-พลังงานอัจฉริยะในนิคมฯ สมาร์ทปาร์ค เพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
          ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการศึกษา “โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ และบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)” ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค
          โดยเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต ทั้งในด้านการวางระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบให้บริการธุรกรรมทางการเงิน การใช้พลังงานอัจฉริยะที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
          ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOT เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ บริษัทได้ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมสู่ดิจิทัล 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรและของบุคลากร รวมถึงสนับสนุนด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค และรวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital Transformation
          ทั้งนี้ กฟน.และบริษัท ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสารที่จะนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสาร สำหรับนิคมอุตสาหกรรม เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้สวยงามเป็นระเบียบ
          ส่วนนายสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เป้าหมายของความร่วมมือในโครงการดังกล่าว กนอ. กฟน. ทีโอที และ SME Bank จะร่วมกันพัฒนานิคมฯ สมาร์ทปาร์คในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2.การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับบริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.การสนับสนุนทางด้านแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ทางการตลาด