"ทีโอที"เซ็นเอ็มโอยู"กนอ."พัฒนาโครงสร้างอัจฉริยะ

กรุงเทพธุรกิจ"ทีโอที"ลงนาม กนอ.พร้อมพันธมิตรเดินหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนิคม อุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค มุ่ง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ทั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พลังงานอัจฉริยะ ศูนย์การให้บริการด้านข้อมูลอัจฉริยะ และการสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน กับ ผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน อุตสาหกรรมไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)การไฟฟ้านครหลวง ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยายย่อม ในการศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ ดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ และบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร และของบุคลากร  ทั้งสนับสนุนด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่ม อุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-Curve โครงการนิคมอุตสาหกรรม สมาร์ท พาร์ค รวมถึง ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล ทรานฟอร์มเมชั่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาขยายตลาดสร้างรายได้เพื่อรองรับการ ลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตต่อไป
          นอกจากนี้ ทีโอทีและกฟน. ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าและการสื่อสารที่จะนำไปสู่เมืองอัจฉริยะ ในการจัดสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า และการสื่อสารสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมให้สวยงามเป็นระเบียบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสาร และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
          อย่างไรก็ตาม โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค พัฒนาอยู่บนพื้นที่ ประมาณ 2,000 ไร่ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย 1.หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 2.อุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์  3.อุตสาหกรรมดิจิทัล 4.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  สำหรับเป้าหมายของความ ร่วมมือในโครงการดังกล่าว จะร่วมกัน พัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์ค ในด้านต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน ประกอบด้วย 1.การพัฒนาพลังงานอัจฉริยะ ที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ทั้งในด้านการใช้พลังงานทดแทน  และการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          บรรยายใต้ภาพ 
          มนต์ชัย หนูสง