SKYลงนามร่วมมธ.ยกระดับการศึกษาพัฒนาบุคลากรไอที

 ทันหุ้น - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการ โดยบริษัทจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งเสริมโอกาสในการได้เข้าไปฝึกงานยัง บริษัทสกาย และบริษัทธุรกิจชั้นนำในต่างประเทศ
          "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ความร่วมมือกับบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศด้านไอทีครบวงจรนี้ จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็นเลิศอย่างมั่นใจและสอดคล้องกับแนวทาง Digital Transformation ตามแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี"
          ทั้งนี้ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ยังมอบเงินสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการมุ่งสู่การเป็น Smart University ซึ่งเงินที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำและนำไปพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ ห้องเรียน Smart Class Room ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ยังจะช่วยทำให้ระบบให้บริการนักศึกษา มีความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการเป็น Smart University
          ด้าน นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY กล่าวว่า ด้วยแนวทางและนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านไอที ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ให้มีศักยภาพทางด้าน Digital Technology เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งรวมไปถึงองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหวังการพัฒนาเพื่อสามารถก้าวขึ้นเป็น Digital University ชั้นนำ
          ในปี 2562 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือภาคเอกชนชั้นนำเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง