ทีโอทีติดตั้งระบบสัญญาณ มือถือ-อินเทอร์เน็ตเร็วสูง พื้นที่ชายขอบแม่ฮ่องสอน

 “ทีโอที” ติดตั้งระบบสัญญาณมือถือ-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบห่างไกล USONET จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาล
          นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จุดติดตั้งโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ศูนย์การเรียนชุมชน ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบยากระดับ 2 รวมถึงพื้นที่ อ.แม่สะเรียงและ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบยากลำดับ 4 โดยมีลักษณะเป็นพื้นที่หุบเขา ดอย และระยะทางไกล เพื่อให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ทั่วถึง และเท่าเทียม
          สำหรับโครงการ USO เป็นโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาล เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคนได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง ทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท และพื้นที่ห่างไกลชายขอบ ซึ่งไม่มีระบบโทรคมนาคมเข้าถึงให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น
          โดยทีโอทีชนะการประมูลในการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภาคเหนือ 2) ส่วนที่ 1 และกลุ่มที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนที่ 1 และจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)  ในหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)  กลุ่มที่ 1 (ภาคเหนือ 1)     และการก่อสร้างอาคารศูนย์ USO Net จำนวน 391 แห่ง
          นอกจากนี้ คณะผู้บริหารทีโอทีได้มอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านบุญเลอ โรงเรียนบ้านห้วยกระต่ายและโรงเรียนบ้านแม่ตอละ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบแก่สังคมตามนโยบาย TOT CSR ของทีโอที