วางกรอบไซเบอร์สเปซอาเซียน

 โพสต์ทูเดย์ - เอ็ตด้าเปิดเวทีระดับนานาชาติ ถกประเด็นความมั่นคงไซเบอร์สเปซ วางกรอบไทยและอาเซียน
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ไซเบอร์สเปซมีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล สิ่งสำคัญคือการเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ดังนั้นควรพัฒนาไซเบอร์สเปซให้มีความปลอดภัย มีองค์กรเข้ามาดูแล สร้างมาตรฐาน สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในปี 2562 ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ไทยจึงสามารถผลักดันบทบาทตนเองให้เป็นศูนย์กลางด้านความร่วมมือด้านไซเบอร์สเปซในภูมิภาคอาเซียน
          สำหรับการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 ของไทย นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลในภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ซีแอลเอ็มวีที (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ทั้งด้านกายภาพผ่านโครงการเคเบิลใต้น้ำ การเชื่อมโยงด้านซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงด้านแอพพลิเคชั่น การเชื่อมโยงด้านข้อมูล ตลอดจนการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ กติกา และการเชื่อมโยงด้านสังคมและประชาชน
          นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองเอเชีย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า การสัมมนา "International Cyberspace : The New Frontier For Peace andoperation, เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเสวนาเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือสู่สังคมดิจิทัลที่มีสันติสุข โดยหลังจากนี้จะรวบรวมความคิดเห็นเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับไซเบอร์สเปซของไทยและอาเซียน
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานความร่วมมือด้านไซเบอร์สเปซของไทยและนานาประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มีระบบสิ่งแวดล้อมที่เชื่อถือได้ มีโครงสร้างทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลมากำกับ โดยความท้าทายคือการตีความการรักษาความปลอดภัยของไซเบอร์สเปซแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน จึงต้องหาจุดสมดุลของหลักเกณฑ์ที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติระดับสากลให้เหมาะสมมากที่สุด
          ทั้งนี้ จากการเสวนาของผู้เชี่ยวชาญภายในงานได้เสนอให้ไซเบอร์เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับสูง เรียกว่า ไซเบอร์เอ็ดดูเคชั่น เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลให้อยู่ดีมีความสุข