"ดีอี"จ่อทดสอบ5จีในพื้นที่อีอีซี

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5 จี มีความเห็นร่วมกันในการตั้งกลุ่ม 5จี Alliance ของประเทศไทยประกอบด้วยพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการ โทรคมนาคมผู้ให้บริการเทคโนโลยีผู้ให้บริการโซลูชันผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สถาบันการศึกษาและสมาคมด้านโทรคมนาคม และเห็นชอบให้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำขอบเขตการทดสอบการใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยี 5 จีรวมทั้งสรุปประเด็นการอำนวยความสะดวก และการลดปัญหาอุปสรรคในการทดสอบ 5 จีต่อไป
          ทั้งนี้ ในเบื้องต้นให้มีการพิจารณาทำการทดสอบ 5 จีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 5 จี Testbed Lab และ 5 จี Field Trial โดยมีกรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้ อาทิ สมาร์ทโลจิสติกส์และสมาร์ทเฮลแคร์ เป็นต้น ซึ่งการทดสอบ 5 จีนั้น จะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการแสดงให้นานาชาติได้รับทราบรับรู้ถึงความมุ่งมั่น และศักยภาพของประเทศในการก้าวสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหลายประเทศได้เร่งแข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำในการใช้ประโยชน์จาก 5 จี โดยเริ่มให้บริการหรือเตรียมการให้บริการบ้างแล้ว.
--จบ--