เร่งผลิตคนป้อนอุตฯดิจิตอล

'ซิสโก้-ดีป-พระนครเหนือ'ทำหลักสูตร IoT
          รัฐ-เอกชน ผนึกสถาบันการศึกษา เร่งพัฒนาบุคลากร "ดิจิตอล" สายงานอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์ และไซเบอร์ซิเคียวริตี ป้อนอุตสาหกรรม 250 รายหลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
          นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการซิสโก้ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน เปิดเผยว่า บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมมือจัดทำ "โครงการหลักสูตรอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ ไซเบอร์ซิเคียวริตี เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรระดับอาชีวศึกษา" (สิงหาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) และ "โครง การการพัฒนากำลังคนดิจิตอลเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA และ CCNA Security" (สิงหาคม 2561-มกราคม 2562) โดยเป็นโครงการนำร่องภายใต้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ ในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิตอล
          "ปัจจุบัน Internet of Things (IoT) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างความท้าทายในการดำเนินชีวิตและสิ่งที่ควรตระหนักคู่กันคือเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี ซึ่งซิสโก้ จะร่วมกับดีป้า และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการสร้างบุคลากรในประเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในเทคโนโลยีทั้ง 2 ด้านนี้เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมากในโอกาสต่อๆ ไป"
          สำหรับโครงการหลักสูตรอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) และการป้องกันภัยไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรระดับอาชีวศึกษานั้นตั้งเป้าผลิตบุคลากรระดับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลจำนวน 50 รายเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา และผลิตกำลังคนดิจิตอลที่มีศักยภาพเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมดิจิตอล จำนวน 250 ราย โดยครูและอาจารย์จากภาคการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบรับรอง (Co-Certification) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับซิสโก้ เน็ตเวิร์กกิ้ง อคาเดมี่ รวมทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบ Attendance จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับซิสโก้ เน็ตเวิร์กกิ้ง อคาเดมี่ ด้วยเช่นกัน
          ส่วนโครงการพัฒนากำลังคนดิจิตอลเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA และ CCNA Security นั้นตั้งเป้าพัฒนากำลังคนดิจิตอลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล ให้ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA จำนวน 150 ราย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ CCNA Security 15 ราย โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ซิสโก้ สนับสนุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการอบรมและการสอบคัดเลือกซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับซิสโก้ ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนดิจิตอลที่ขาดแคลนในยุคนี้