ลุยประมูลคลื่นอีกรอบมี.ค.62

กสทช.ห่วง5จีไม่เกิดจ่อปรับปรุงหลักเกณฑ์
          ไทยโพสต์ * เลขาฯ กสทช.คาดประมูลคลื่นรอบใหม่ มี.ค.-เม.ย.62 เร่งเกิดลงทุน 5G, เตรียมชงร่างเกณฑ์เรียกคืนคลื่นเข้าบอร์ด 20 พ.ย.
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจ การกระจายเสียง กิจการโทร ทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.62 โดยจะนำคลื่นย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์, 2600 เมกะ เฮิรตซ์, 3400-3500 เมกะ เฮิรตซ์, 26-28 กิกะเฮิรตซ์ มาประมูล
          อย่างไรก็ดี สิ่งที่ กสทช.ยังเป็นห่วงการเกิดของเทคโน โลยี 5G เอกชนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนและลงทุน ถ้าไม่มีเงินลงทุน 5G ก็จะไม่เกิด ดังนั้น ก่อนการประมูลเกิดขึ้น กสทช.จะทบทวนหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ รวมถึงมูลค่า คลื่นให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยอาจจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของการชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จะมีการขยายเวลาออกไปให้มากขึ้น รวมถึงการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
          นอกจากนี้ กสทช.อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อใช้งานเฉพาะใน ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็น การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการประมูลคลื่น จากเดิมผู้ประ มูลคือผู้ให้บริการสื่อสารโทร คมนาคม ไปเป็นเจ้าของกิจการ โรงงาน หรือภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ประมูลคลื่นความถี่เพื่อนำไปใช้ในกิจการ
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประ ชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ยังมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ กสทช.ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ โดยหลังจากบอร์ด กสทช.เห็นชอบแล้วจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
          สำหรับการเข้าสู่กระ บวนการในการเรียกคลื่นคลื่น กสทช.จะทำบทวิเคราะห์ถึงผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้จากการเรียกคืนคลื่นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อให้บอร์ด กสทช.พิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะจ้างองค์กรที่ ไม่แสวงหากำไรที่ กสทช.กำหนด ไว้ในระเบียบ ให้ทำการศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าคลื่นที่เหมาะ สมเพื่อเสนอต่อคณะทำงานในการเรียกคืนคลื่นที่จะประ กอบด้วย คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนัก งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กำ หนดอัตราค่าเยียวยาเมื่อต้องเรียกคืนคลื่นความถี่ก่อนจะเสนอให้บอร์ดพิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าของคลื่นความถี่เพื่อขอทราบความคิดเห็น ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการต้องการส่ง เสริมให้ประเทศไทยนำเทคโน โลยี 5G มาใช้.