ภาครัฐเดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ ยกระดับอาชีพ-รายได้ชาวจังหวัดน่าน

เสนาะ บุญปติ

          แข่งเรือ ลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ สรรพนามของเมืองน่าน พื้นที่สุดเขตประเทศไทย ติดต่อเมืองลาว ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลจัดทัวร์ ครม.สัญจร กว๊านพะเยา  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนเข้าประชุมได้แยกตัวพร้อมคณะเข้าสู่เมืองน่าน  ห่างพะเยา ไม่เกินร้อยกิโล  เข้า ตรวจเยี่ยมราชการโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่บ้านซาวหลวง ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน ติดตามดูความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนชุมชนในพื้นที่ สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยต่อยอดอดีต นำ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการ ปรับปัจจุบัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดรับกับเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ และรวมถึงการสร้าง "คุณค่าใหม่ในอนาคต"
          ในการเข้าติดตามงานครั้งนี้โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที นายมรกต เธียรมนตรี และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พล.อ.อ. ประจิน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดน่านถือเป็นจังหวัดในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ เป็นฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยลดการใช้สารเคมี และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการส่งเสริมสร้างรายได้ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพ โดยพื้นที่จังหวัดไดคัตน่านได้ติดตั้งตามโครงการฯ จำนวน 141 หมู่บ้าน รวมถึงได้จัดอบรมให้กับผู้นำและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจำนวน 566 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถิติการใช้งานตามจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐของจังหวัดน่านเฉลี่ย/จุด/เดือนประมาณ 120 ครั้ง
          สำหรับตำบลบ่อสวก ห่างจากตัวเมืองน่าน 15 กม.ได้ติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปแล้วจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 11 นาปงพัฒนา/หมู่ 5 ซาวหลวง/ หมู่ 7 นานม และหมู่ 8 หนองโต ทั้งนี้ ปัจจุบัน ชุมชนบ่อสวกนับเป็นต้นแบบของชุมชนในจังหวัดน่าน ที่ประสบความสำเร็จมีการพัฒนาไปสู่ฐานผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยลดการใช้สารเคมี และรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน โดยชุมชนและคนในชุมชนมีความร่วมมือสอดประสาน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และมีการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
          น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวว่า การติดตั้งขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ได้ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps โดยรัฐบาลมี นโยบายที่จะเปิดให้ผู้ให้บริการได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. สามารถเชื่อมต่อจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนของประชาชน และส่วนที่ 2 คือ การติดตั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โดยไม่คิดค่าใช้บริการกับประชาชนและชุมชนอย่างน้อย หมู่บ้านละ 1 จุด ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps โดยมีระยะรับสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาทิ โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต ใช้ได้ไกลจากจุดติดตั้ง wifi ประมาณ 20-30 เมตร และโน้ตบุ๊ก ใช้ได้ไกลจากจุดติดตั้ง wifi ประมาณ 50-80 เมตร ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนสมัครใช้งานเน็ตประชารัฐจำนวนกว่า 4,500,000 ราย.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 พ.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--