กรุงเทพธุรกิจ "ดีจีเอ" เผยมีหน่วยงานรัฐ ตอบแบบสำรวจถึง 86% เห็นชัดตื่นตัวให้ความร่วมมือดี โชว์ตัวเลขคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานได้ถึง 59.8% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 52.7% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 63.2% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 29.8%
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน เผยผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561 และแนวทางการยกระดับสู่เวทีสากลว่า รัฐบาลเร่งผลักดัน นโยบาย และแผนโครงการระดับชาติ ด้านดิจิทัลที่สำคัญหลายโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น การจัดทำ ศูนย์บริการดิจิทัลเบ็ดเสร็จ เพื่อยกระดับการบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัล เต็มรูปแบบ การผลักดันกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกฎหมายหลักที่ใช้กำหนดทิศทาง และการจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ ศูนย์ จีดีเอ็กซ์  โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐที่ ดีจีเอ ดำเนินการสำรวจเป็นประจำทุกปี เป็นสะท้อนสถานภาพความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในมิติต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใช้วางแผนการยกระดับความพร้อมเพื่อ ขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
          นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ ดีจีเอ กล่าวว่า ปี 2561 นี้ ดีจีเอได้สำรวจหน่วยงาน ภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 319 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับจำนวน 287 หน่วยงาน คิดเป็น 90% และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 1,444 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 1,237 หน่วยงาน คิดเป็น 86% จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง
          ผลสำรวจพบว่า คะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานภาครัฐระดับกรมในภาพรวม ได้ 59.8% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 52.7% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 63.2% ด้านบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 62.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 49.5% ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 75.2% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 29.8% สำหรับคะแนนระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดในภาพรวมได้ 41.3% แบ่งเป็นด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย 38.4% ด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 38.7% ด้านบริการ ภาครัฐเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ย 32.9% ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล ค่าเฉลี่ย 41.6%  ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 32.7% และด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ย 0.6% จากการสำรวจพบว่า คะแนนระดับกรม มีมิติที่พัฒนาอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริการภาครัฐเพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 21.9%