DGA เปิดตัว G-Cloud Openstack สำหรับภาครัฐครั้งแรกในไทย ตอบโจทย์แนวโน้มโลกดิจิทัล พร้อมเสิร์ฟ Cloud Technology Platform หนุนบริการด้านสาธารณสุข 4.0

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA หนุนบริการเชิงรุกด้านสาธารณสุข เซ็น MOU ร่วมกับ ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Thai Care Cloud) โดยนำระบบ Thai Care Cloud มาใช้บนระบบ G-Cloud Openstack ในงาน Openstack Day Thailand 2018 เมื่อวันที่ 27 กันยายนนี้
          นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า DGA พร้อมทุ่มเต็มที่ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age) ณ วันนี้ ได้พัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Cloudซึ่งได้ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของหน่วยงานราชการไทยได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มนำร่องทดสอบระบบ Thai Care Cloud ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสุขภาพและบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ โดยมีศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานแรกที่เข้ามาร่วมทดสอบ
          ด้วยความสำเร็จจากผลงานที่ผ่านมาของ DGA ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และได้การรับรองตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ระบบการบริหารจัดการบริการ และมาตรฐาน ISO/IEC 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
          ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 G-Cloud Openstack จะให้บริการในรูปแบบ IaaS (Infrastructure-as-a-Service) มีข้อดีคือ ผู้ใช้บริการจะสามารถบริหารระบบคอมพิวเตอร์เสมือนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย ผ่านทาง Self Service Portal เช่น การบริหารจัดการ การติดตามสถานะ รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างเป็นอิสระ โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับบริการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.dga.or.th
          สำหรับความร่วมมือระหว่าง OpenstackCommunity Thailand ในการจัดงาน OpenstackDay Thailand 2018 “Get to know OpenStack Infrastructure on Cloud” นี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับจากภาครัฐและภาคเอกชนอย่างดียิ่ง นับเป็นแนวโน้มที่ดีทำให้เชื่อมั่นว่าอนาคตเทคโนโลยี Openstack ในประเทศไทย จะได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นไปและสามารถ