ทรูลุ้นศาลปกครองข้อพิพาททีโอที9.4หมื่นล.

  หลัง "ทรู" ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโต ตุลาการ ให้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายจากการขาดรายได้ให้บริการอินเตอร์เน็ต มูลค่า 9.4 หมื่นล้าน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 1635/2557 หมายเลขแดงที่ 498/2559 ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง (ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ)
          บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฟ้อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรณีผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ตามสัญญาฉบับ ลว.2 ส.ค.2543 (น.2/52) ซึ่งต่อมาเกิด ข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีจึงได้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่อคณะอนุญา โตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 10/2551 ข้อพิพาทหมายเลข แดงที่ 55/2557 โดยมีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงตามคำเสนอข้อพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
          สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น ทีโอที ได้เรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งชี้ขาดให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชำระเงินค่าผิดสัญญาให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็น 2 ส่วน คือ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2544-ส.ค. 2558 ไม่ต่ำกว่า 76,000 ล้านบาท และตั้ง แต่เดือน ต.ค. 2558 ถึง ธ.ค. 2560 ไม่ต่ำกว่า 18,200 ล้าน บาท รวมเป็นเงิน 9.4 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนั้น
          หลังจากอนุญาโต ตุลาการได้ชี้ขาดในเรื่องนี้ ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่าคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดและบริษัทได้พิจารณาแล้ว ไม่เห็นพ้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโต ตุลาการดังกล่าว ประกอบกับคำชี้ขาดดังกล่าวถูกชี้ขาดโดยคะแนนเสียงข้างมาก โดยคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วย ซึ่งบริษัท จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ