กสทช.ปรับเงื่อนไขจูงใจประมูลคลื่น900MHz

 ไทยโพสต์ * กสทช.ปรับเงื่อน ไขคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ เพิ่มวงเงินประมูลเริ่มต้นอีก 2,000 ล้าน โดยตัดเงื่อนไขทำแนวกันคลื่น แถมยังให้ใช้คลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์เดิม ขณะที่ AWN มาจ่ายเงินค่าคลื่น 1800 แล้ว
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระ จายเสียง กิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่าที่ประชุมคณะ กรรมการ กสทช.วันนี้มีมติผ่าน ร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ขนาด 5 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อเปิดประมูลครั้งใหม่
          โดยมีการปรับปรุงเงื่อน ไขการประมูลใน 3 ประเด็น คือ ราคาเริ่มต้นการประมูลจาก 35,998 ล้านบาท เพิ่มเป็น 37,988 ล้านบาท โดยราคาที่เพิ่มขึ้น 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบป้อง กันการรบกวนสัญญาณ ซึ่งได้ตัดเงื่อนไขที่ผู้ประมูลได้คลื่นความถี่ต้องจัดทำระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณกับบริการระบบรางให้ผู้ให้บริการรายอื่นออก
          และเพิ่มเงื่อนไขว่า หากผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์อยู่เดิมในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีแรกของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้รับใบอนุญาตอาจใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวในการให้บริการแทน คลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะ เฮิรตซ์ที่ได้รับอนุญาตตามประ กาศ จนกว่าจะติดตั้งเครือข่าย สำหรับคลื่นย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์
          สำหรับกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดประมูล กำ หนดจะจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพียง 3 วัน และจัด ประมูลได้ในวันที่ 20 ต.ค.61 แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นขอประมูลเพียงรายเดียว กสทช.จะขยายระยะเวลาออกไป โดยคาดว่าจะสามารถจัดประมูลได้ในวันที่ 3 พ.ย.61
          ส่วนกรณีที่สำนักงาน กสทช.จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้ลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการเยียว ยาผู้ใช้บริการจนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 61 ที่ประชุมเห็นควรว่าจะยังไม่อุทธรณ์คำสั่งทุเลาเนื่องจากยังมีระยะเวลาที่จะสิ้นสุดมาตร การคุ้มครองจนถึงปลายเดือน ธ.ค.
          ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2561 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำ หรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท ได้นำเงินค่าประมูลงวด ที่ 1 จำนวน 6,255.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 437.885 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,693.385 ล้านบาท พร้อมด้วยหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้สำนักงาน กสทช.