ยกเทคโนฯ "กูเกิ้ลฟอร์เอ็ดดูเคชั่น" พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

 ที่หอประชุมแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล ร.15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี "Google for Education" พร้อมด้วย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากบริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทเอ็ดดูเทค (ประเทศไทย) จำกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก
          ปัจจุบันการศึกษาทั่วโลกได้ตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อมาสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การใช้อินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว 7 รุ่น จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 3,252 คน
          พล.อ.สุรเชษฐ์กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 จากที่มีทั้งหมด 7 รุ่น เป็นโรงเรียนมัธยมทั้งหมดในพื้นที่ ในการดำเนินการให้เกิดประเทศไทย 4.0 พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลชุดนี้ ในหลากหลายระบบที่ผ่านมา ที่จะดำเนินการให้ประชาชนพัฒนาโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทำให้เกิดการเติมเต็ม แบบคู่ขนาน แบบนำร่อง และนำไปใช้สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุดในการทำงานต่อไป

          บรรยายใต้ภาพ 
          เกมเรียนรู้ - ครูโรงเรียนอำนวยวิทย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สอนเด็กนักเรียนเล่มเกม "บก-น้ำ-อากาศ" ให้เด็กได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆ ที่ใช้ชีวิตประจำวันตามลักษณะและถิ่นที่อยู่อาศัย ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน