เปิดแฟ้ม"ทีโอที-กสท" รุมฟ้องทรู1.7แสนล้าน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้รายงานกรณีคณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้ บริษัท ทีโอทีฯ ชนะข้อพิพาท กับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กรณีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยให้ทรู ชำระค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที เป็นเงินต้นรวมกว่า 94,000 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย มาให้สคร.รับทราบ จึงยังไม่ได้สอบถามในรายละเอียดที่เป็นปัญหา แต่เชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดโดยเร็วเชื่อว่าทรูจะยื่นฟ้องต่อศาลอย่างแน่นอน จึงยังไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้นำส่งรัฐอย่างไร
          "ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบรายงานประจำปี 2560 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) พบว่าบริษัทได้รายงานข้อพิพาทที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรียกค่าเสียหายกับทรูและบริษัทย่อยไว้หลายเรื่อง มูลค่ารวมเกือบ 8 หมื่นล้านบาท เมื่อรวมกับคำวินิจฉัยอนุญาโตตุลาการที่ให้ทรูจ่ายค่าเสียหายให้ทีโอทีจำนวน 9.4 หมื่นล้าน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1.7 แสนล้านบาท
          ข้อพิพาทสำคัญระหว่างทรู กับทีโอที ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ที่สำคัญคือ กรณี ทีโอที เรียกค่าเสียหายจากบริษัทจำนวน 1,025.65 ล้านบาท กรณีบริษัททำการโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะและยินยอมให้บริษัทย่อยให้บริการเติมเงินผ่านตู้โทรศัพท์สาธารณะ
          ส่วนข้อพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองที่สำคัญ คือ 1.กรณีทีโอทีเรียกคืนส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทได้รับเกินกว่าสิทธิ ซึ่งอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ทรูชำระเงิน 1,217.50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี 2. กรณีที่ทรูลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใต้ TA1234 ซึ่งอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดให้ทรูจ่ายเงินให้ทีโอทีจำนวน 1,730.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 6.69% ต่อปี
          สำหรับข้อพิพาทกับกสท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ที่สำคัญ คือ 1.กรณี กสท ยื่นคำเสนอขอให้บริษัทย่อยของทรูจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับปีดำเนินการที่ 10 -14 ให้กสท ให้ครบถ้วน เป็นเงินจำนวน 11,946.15 ล้านบาท งวดที่ 16 จำนวน 2,441.69 ล้านบาท และงวดที่ 17 จำนวน 2,596.51 ล้านบาท
          ส่วนข้อพิพาทที่สำคัญระหว่างทรูกับกสท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง คือ 1.กรณีอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทย่อยของทรูจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มให้กสท จำนวน 1,571.60 ล้านบาท พร้อมเงินเพิ่มเบี้ยปรับอัตรา 15% ต่อปี 2.กรณีกสท  เรียกร้องให้บริษัทย่อยจ่ายค่าเสียหายจำนวน 1,576.19 ล้านบาท จากค่ากระทำผิดสัญญาต่างๆ หลายสัญญา 3.กรณี กสทยื่นฟ้องบริษัทย่อย เรียกค่าเสียหายจำนวน 23,016.55 ล้านบาท โดยอ้างว่าได้ใช้เครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ได้ส่งมอบให้กสท โดยที่บริษัทย่อยมิได้ทำความตกลงใดๆ กับกสท
          4. กรณีกสทฟ้องบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ จำนวน 23,348.93 ล้านบาท 5.กรณีกสท ยื่นฟ้องบริษัทย่อยชำระเงิน 19,500.17 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนการบริการขายส่งบริการตามสัญญาขายส่งบนโครงข่าย HAPA และ 6.กรณีกสท ให้บริษัทย่อยนำส่งเงินจำนวน 1,150.66 ล้านบาทจากรายได้การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2556-17 กรกฎาคม 2557