"ดีป้า ฟันด์"กองทุนหนุนดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ   สำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ถือเป็นแม่งานสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยหวังจะผนึกภาครัฐ-เอกชนเข้าด้วยกัน ที่ผ่านมา ดีป้าได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลผ่านกองทุน (ฟันด์) เพื่อสนับสนุนทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมเปิดรับสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการผ่านมาตรการต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศในยุค 4.0
          ปูพรมงบลงทุนทะลุ 1,000 ล้านบาท
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ดีป้าได้ออกมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ และเอกชน หรือ ดีป้า ฟันด์ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลโดยรวมของประเทศ ซึ่งเปิดรับสมัครการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจโดยมีมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
          โดยประกอบไปด้วยมาตรการขับเคลื่อน ดิจิทัลด้านเศรษฐกิจ และการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคเอกชน การสร้างให้เกิด ดิจิทัลสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นยูนิคอนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล
          โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 3 ระยะ คือเฟสแรก ระดับการแปลงความคิดสู่การเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลสนับสนุนในลักษณะเงินให้เปล่า 50,000 บาทต่อราย ระยะที่ 2 ช่วงการเริ่มต้นหรือจัดตั้งธุรกิจ สนับสนุนสูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย และระยะที่ 3 ระยะเติบโตของดิจิทัลสตาร์ทอัพสนับสนุนสูงสุด 5,000,000 บาทต่อราย
          การสร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรม ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล สนับสนุนสูงสุด 3,000,000 บาท/ราย การสร้างโอกาสด้านการตลาดให้ธุรกิจดิจิทัลผ่านกิจกรรมส่งเสริม การจับคู่ธุรกิจ การประกวด การสร้างความตระหนัก โดยอาศัยมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม หรือประกวดการสร้างความตระหนัก การจับคู่ธุรกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลสนับสนุน 5,000,000 บาท/ราย
          พัฒนาคนดิจิทัลกระจายสู่ชุมชน
          ขณะนี้ มาตรการขับเคลื่อนดิจิทัลด้านสังคม เขา ระบุว่า ยังมีการสร้างกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล การสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้เพื่อชุมชนในชนบท
          ส่วนมาตรการผลักดันโครงสร้าง พื้นฐานดิจิทัลเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ โดย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การวิเคราะห์ การทดสอบ การสอบเทียบเครื่องมือ การทดลอง และพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ห้องปฏิบัติการ พื้นที่เพื่อการสร้างเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะจับ ต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ตั้งแต่ระยะของการออกแบบ การปรับปรุงอาคาร หรือการก่อสร้าง
          นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนในสอง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาคเอกชน และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ  สนับสนุนสูงสุด 250,000,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นการสนับสนุนสำหรับศึกษาความเป็นไปได้ ไม่เกิน 20 ล้านบาท สนับสนุนค่าบริหารโครงการไม่เกิน 30 ล้านบาท และสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท
          พร้อมโชว์ศักยภาพในบิ๊กแบง
          ทั้งนี้ ดีป้า เชื่อว่ามาตรการในการสนับสนุนดังกล่าว จะช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศบนฐานความรู้ใหม่ พร้อมกับการยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ เพื่อการพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งจะเป็นการความมือของทางภาครัฐและเอกชน
          พร้อมกันนี้ ดีป้าได้จัดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นงานด้านดิจิทัล ที่จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เป็นเวที การแลกเปลี่ยนความรู้ การจับคู่ทางธุรกิจ และโชว์ศักยภาพของเอกชนไทยต่อตลาดโลกด้วย

          บรรยายใต้ภาพ 
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์