"ดีอี"เตรียมแผนนั่งประธานอาเซียน

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
          ฟอร์มทีมงานร่างโรดแมพ ชู 4 ประเด็นด้านดิจิทัลกรุงเทพธุรกิจรัฐมนตรีดีอีเตรียม ร่างแผนแม่บทมุ่งสู่ดิจิทัลอาเซียน หวัง เตรียมความพร้อมรองรับที่ไทยจะเป็นประธานต้นปี 62 จ่อหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 3 ก.ย.นี้ ชี้ตำแหน่งประธานอาเซียน ไทยจะมีบทบาทนำทิศทางการพัฒนาในภูมิภาค ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเข้ามาพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย สบช่องหาเอกชนลงทุนอีอีซี-ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในปีนี้ 2562 ไทยจะเป็นประธานอาเซียนด้านดิจิทัล ดังนั้น ขณะนี้ กระทรวงดีอี กำลังอยู่ระหว่างร่างแผนแม่บท ด้านดิจิทัลในอาเซียน โดยทบทวนจากแผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเดิมนำมาปรับใช้โดยจะครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การเชื่อมโยงด้านดิจิทัลในภูมิภาค 2.การปรับปรุงกฎระเบียบด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน อาทิ กฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล และ4.การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ซึ่งไทยได้ดำเนินการไป 3 เมืองแล้วได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น และมีแผนจะขยายไปอีก 3 เมืองให้ครอบคลุมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี)
          โดยการร่างแผนแม่บทด้านดิจิทัลอาเซียนนั้น สืบเนื่องจากประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงดีอี รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยกระทรวงดีอี จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศในวันที่ 3 ก.ย. 2561นี้ถึงการเตรียมความพร้อมดังกล่าว และจะเสนอร่างแผนแม่บทด้านดิจิทัลอาเซียนแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป
          "ความท้าทายของการพัฒนาด้าน ดิจิทัลในประเทศไทย คือการสร้าง เสริมทักษะของแรงงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งยังขาดแคลนในตลาดดิจิทัล โดยที่ผ่านมาดีอี มุ่งดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับดิจิทัลของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ โครงการโค้ดดิ้งไทยแลนด์ นโยบาย สมาร์ทซิตี้ การส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพเป็นต้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ" รัฐมนตรีดีอีระบุ
          เขา กล่าวว่า ในปี 2561 สิงคโปร์ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและได้ ขับเคลื่อนด้านดิจิทัล โดยการจัดตั้ง เครือข่ายสมาร์ทซิตี้อาเซียนเชื่อมโยง 26 เมืองในภูมิภาค โดยประเทศไทย ยังคงสานต่อ เพื่อยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาแผนแม่บทด้าน ดิจิทัลอาเซียนสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น บรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต ซัพมารีนเคเบิลเส้นใหม่ไทย-ฮ่องกงที่ต้องอาเซียนความ เชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมายดิจิทัล  2.การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล 3.การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 4.การพัฒนา ดิจิทัลภาครัฐ และ 5.การพัฒนาด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์
          ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธาน อาเซียนนอกจากไทยจะมีบทบาทนำ ทิศทางการพัฒนาในภูมิภาค ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดพันธมิตร ในภูมิภาค เพื่อเข้ามาพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย ในพื้นที่อีอีซีและโครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ด้วย
"ตำแหน่งประธานอาเซียนนอกจากมีบทบาทนำทิศทางพัฒนาภูมิภาค ยังเป็นโอกาสดึงดูดพันธมิตรให้มาลงทุน" พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์