ชงแผนแม่บทดิจิทัล รมว.ดีอีคุยกระทรวงต่างประเทศ3ก.ย.รับเจ้าภาพอาเซียนปี"62

ชงแผนแม่บทดิจิทัล
          ดีอี ร่างแผนแม่บทดิจิทัลอาเซียน เตรียมพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของไทยใน ปี 2562 สานต่อ สมาร์ทซิตี้
          โพสต์ทูเดย์ - ดีอี ร่างแผนแม่บทดิจิทัลอาเซียน เตรียมพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 สานต่อสมาร์ทซิตี้
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยในงาน ไทยแลนด์ โฟกัส 2018 ว่า ขณะนี้กระทรวงดีอีเตรียมร่างแผนแม่บทด้านดิจิทัลในอาเซียน โดยทบทวนจากแผนแม่บทไอซีทีอาเซียนเดิม ครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.การเชื่อมโยง ด้านดิจิทัลในภูมิภาค 2.การปรับปรุงกฎระเบียบด้านดิจิทัลในภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน อาทิ กฎหมายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล และ 4.การพัฒนาสมาร์ทซิตี้
          สำหรับการร่างแผนแม่บทด้าน ดิจิทัลอาเซียนสืบเนื่องจากประเทศไทย จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 รัฐบาลจึงได้เตรียมความพร้อมโดยการ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงดีอีรับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน โดยกระทรวงดีอีจะหารือกับ รมว.ต่างประเทศ ในวันที่ 3 ก.ย. 2561 นี้ ถึงการเตรียมความพร้อมดังกล่าว และจะเสนอร่างแผนแม่บทด้านดิจิทัลอาเซียนแก่นายกรัฐมนตรี ต่อไป
          ทั้งนี้ ในปี 2561 สิงคโปร์ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนได้ขับเคลื่อนด้านดิจิทัล โดยการจัดตั้งเครือข่ายสมาร์ทซิตี้อาเซียนเชื่อมโยง 26 เมืองในภูมิภาค โดยประเทศไทยยังคงสานต่อเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
          ขณะที่การพัฒนาแผนแม่บทด้านดิจิทัลอาเซียนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ซับมารีนเคเบิลเส้นใหม่ไทย-ฮ่องกง เพื่อเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎหมายดิจิทัล 2.การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล 3.การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี 4.การพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ และ 5.การพัฒนาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน นอกจากไทยจะมีบทบาทนำทิศทางการพัฒนาในภูมิภาค ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อเข้ามาพัฒนาดิจิทัลในประเทศไทย
          นายพิเชฐ กล่าวว่า ความท้าทายของการพัฒนาด้านดิจิทัลในประเทศไทย คือการสร้างเสริมทักษะของแรงงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งยังขาดแคลนในตลาดดิจิทัล โดยกระทรวงดีอีมุ่งดำเนินนโยบายเพื่อยกระดับดิจิทัลของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ โครงการโค้ดดิ้งไทยแลนด์ นโยบายสมาร์ทซิตี้  การส่งเสริมกลุ่มสตาร์ทอัพ เป็นต้น เพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ